ประวัติโรงเรียน  โครงสร้างการบริหาร ผลการเรียนเฉลี่ย  ผลงานดีเด่น (โรงเรียน)
 ผังบริเวณโรงเรียน   บุคลากร ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)  ผลงานดีเด่น (ครู)
ผังห้องเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ผลงานดิเด่น (นักเรียน)
 จำนวนครู คณะกรรมการนักเรียน จำนวนนักเรียนจบการศึกษา
 จำนวนนักเรียน ชมรมศิษย์เก่า รายงานการศึกษาต่อ
 จำนวนอาคารเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง รายงานค่าสาธารณูปโภค
 วันเปิด-ปิด โรงเรียน คู่มือนักเรียน
 จำนวนคอมพิวเตอร์ แผนปฏิบัติการประจำปี
 จำนวนยานพาหนะ แผนปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ
 แผนการเรียน ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
เขตพื้นที่บริการ รายงานการประชุมประจำเดือน
 โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 สภาพชุมชน
 ที่อยู่โรงเรียน รหัสโรงเรียน และเลขผู้เสียภาษี
 ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
 ตารางกำหนดคาบเรียน
 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน