ประวัติโรงเรียน              ภาพวันก่อตั้งโรงเรียน  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยของโรงเรียน  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   คำสั่งโรงเรียน 2566   -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-1/2564  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562
      -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2564  ผลงานดิเด่น ปีการศึกษา 2563
      -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2565 ผลงานนวัตกรรมครู ปีการศึกษา 2564
      -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-2/2565       ประกาศ สพฐ.       เอกสารแนบท้าย
     -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-1/2566  
     -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-2/2566  
 ผังบริเวณโรงเรียน        2566   บุคลากร ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันครู ประจำปี 2566
 ผังห้องเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประกาศรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566
       
 จำนวนครู         2564      2565   2566         รายชื่อครู 2/2566 คณะกรรมการนักเรียน   -ร่างผลการประเมิน.pdf  
 จำนวนนักเรียน   2564        2565       1/2566       2/2566   ชมรมศิษย์เก่า   -ประกาศโรงเรียน.pdf  
             
 จำนวนอาคารเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง   -แบบคำร้องขอให้ลงพื้นที่ตรวจ.docx เอกสารดาวน์โหลด งานวิชาการ
 วันเปิด-ปิด โรงเรียน   -แบบตอบรับ.docx ไฟล์ ปพ.5
 จำนวนคอมพิวเตอร์   -หนังสือนำส่งรายงาน.docx ไฟล์ ปพ.5-ม.1 หน้าที่พลเมือง
 จำนวนยานพาหนะ  -การลงนามรับรอง.pdf ไฟล์ ปพ.5-ม.2 หน้าที่พลเมือง
 แผนการเรียน        2566  -การรายงานผลฯที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้เรียน.docx ไฟล์ ปพ.5-ม.3 หน้าที่พลเมือง
     -การรายงานผลฯที่ส่งต่อสมรรถนะผู้เรียน pdf รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1/66         2/66
 เขตพื้นที่บริการ  -รายงานการของบประมาณ รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1/66         2/66
 โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม จำนวนนักเรียนจบการศึกษา รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1/66         2/66
 สภาพชุมชน รายงานการศึกษาต่อ รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/66         2/66
 ที่อยู่โรงเรียน รหัสโรงเรียน และเลขผู้เสียภาษี     ม.3       ม.6    ดูรายละเอียดหน้า   1   2   3    4 รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1/66         2/66
 ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน รายงานค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1/66         2/66
      รวมจำนวนนักเรียน 1/66                          2/66
 ตารางกำหนดคาบเรียน       ม.1-3       ม.4-6 คู่มือนักเรียน 2566 ลิงค์ไฟล์ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ตราโรงเรียน และอักษรย่อ ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ (รวม)   แผนปฏิบัติการประจำปี  ใบรับรอง สมศ.รอบ 4 ปี พ.ศ. 2565
 อัตลักษณ์ ปรัชญา จุดเด่น คำขวัญ และสีประจำ
ปฏิทินงานวิชาการ    ปีการศึกษา 1/2566
แผนปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ ใบรับรอง สมศ.รอบ 3 ปี พ.ศ. 2555
 วันสถาปนา ต้นไม้ และพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ปฏิทินงานวิชาการ    ปีการศึกษา 2/2566 คะแนน รอบ 3 ปี พ.ศ. 2555
 ขนาดที่ดินและพิกัดโรงเรียน  
บทสรุป สมศ.รอบ 2 ปี พ.ศ. 2552
 กลยุทธ วิสัยทัศน์ พันธกิจ   รายงานการประชุมประจำเดือน บทสรปุ สมศ. รอบ 3 ปี พ.ศ. 2555
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง บทสรปุ สมศ. รอบ 4 ปี พ.ศ. 2565
 รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน      
       
      รายชื่อครูกิจกรรมลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2566
      รายชื่อครูกิจกรรมลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2566
      รายชื่อครูกิจกรรมลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2566
      รายชื่อครูกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ม.4-6 ปีการศึกษา 2566
      รายชื่อครูกิจกรรม นศท. ม.4-6 ปี ปีการศึกษา 2566
      รายชื่อครูกิจกรรม ผู้บำเพ็ญฯ ม.4-6 ปีการศึกษา 2566
      รายชื่อครูกิจกรรมชุมนนุม ปีกศ.66 ปีการศึกษา 2566