ประวัติโรงเรียน              ภาพวันก่อตั้งโรงเรียน  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยของโรงเรียน  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561
      -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-1/2564  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562
      -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2564  ผลงานดิเด่น ปีการศึกษา 2563
      -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2565 ผลงานนวัตกรรมครู ปีการศึกษา 2564
      -รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-2/2565       ประกาศ สพฐ.       เอกสารแนบท้าย
 ผังบริเวณโรงเรียน        2565   บุคลากร ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันครู ประจำปี 2566
 ผังห้องเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 จำนวนครู         2564       2565       รายชื่อบุคลากร คณะกรรมการนักเรียน   -ร่างผลการประเมิน.pdf  
 จำนวนนักเรียน   2564        2565       2566 (คาดคะเน)   ชมรมศิษย์เก่า   -ประกาศโรงเรียน.pdf  
 จำนวนอาคารเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง   -แบบคำร้องขอให้ลงพื้นที่ตรวจ.docx เอกสารดาวน์โหลด งานวิชาการ
 วันเปิด-ปิด โรงเรียน   -แบบตอบรับ.docx ไฟล์ ปพ.5
 จำนวนคอมพิวเตอร์   -หนังสือนำส่งรายงาน.docx ไฟล์ ปพ.5-ม.1 หน้าที่พลเมือง
 จำนวนยานพาหนะ  -การลงนามรับรอง.pdf ไฟล์ ปพ.5-ม.2 หน้าที่พลเมือง
 แผนการเรียน        2566  -การรายงานผลฯที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้เรียน.docx ไฟล์ ปพ.5-ม.3 หน้าที่พลเมือง
     -การรายงานผลฯที่ส่งต่อสมรรถนะผู้เรียน pdf รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2/65
 เขตพื้นที่บริการ  -รายงานการของบประมาณ รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2/65
 โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม จำนวนนักเรียนจบการศึกษา รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2/65
 สภาพชุมชน รายงานการศึกษาต่อ รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2/65
 ที่อยู่โรงเรียน รหัสโรงเรียน และเลขผู้เสียภาษี     ม.3       ม.6    ดูรายละเอียดหน้า   1   2   3    4 รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2/65
 ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน รายงานค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2/65
 ตารางกำหนดคาบเรียน       ม.1-3       ม.4-6 คู่มือนักเรียน ลิงค์ไฟล์ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ตราโรงเรียน และอักษรย่อ ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ (รวม)   แผนปฏิบัติการประจำปี  ใบรับรอง สมศ.รอบ 4 ปี พ.ศ. 2565
 อัตลักษณ์ ปรัชญา จุดเด่น คำขวัญ และสีประจำ
ภาคเรียนที่ 1/65            ภาคเรียนที่ 2/65
แผนปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ ใบรับรอง สมศ.รอบ 3 ปี พ.ศ. 2555
 วันสถาปนา ต้นไม้ และพระพุทธรูปประจำโรงเรียน กำหนดการส่ง ปพ.5    2/2565 คะแนน รอบ 3 ปี พ.ศ. 2555
 ขนาดที่ดินและพิกัดโรงเรียน กำหนดการส่ง มส 2/2565
บทสรุป สมศ.รอบ 2 ปี พ.ศ. 2552
 กลยุทธ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดการคัดเลือกหนังสือเรียน 2566 รายงานการประชุมประจำเดือน บทสรปุ สมศ. รอบ 3 ปี พ.ศ. 2555
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน กำหนดการรับนักเรียน 2566 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง บทสรปุ สมศ. รอบ 4 ปี พ.ศ. 2565
 รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน กำหนดการสอบ 2/2565    
  กำหนดการงานทะเบียน 2/2565