คำสั่งโรงเรียน 2566
1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมด้านจิตสำนึก ปีการศึกษา 2566
2. แต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2566
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2566
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการนิเทศ ปีการศึกษา 2566
5. ประกาศยกเว้นเงินบำรุงการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
6. แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566