ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
 
1
ท31101
ภาษาไทย 1
1.0
2
ครูพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
2
ค31101
คณิตศาสตร์ 1
1.0
2
ครูจุรีรัตน์  ปัญจพงษ์
3
ว31111
วิทยาการคำนวณ 1
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
4
ว31114
การออกแบบเทคโนโลยี 1
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
5
ส31101
สังคมศึกษา 1
1.5
3
ครูปาริณีย์  ชารีแก้ว
6
พ31101
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
7
ศ31101
ศิลปะ 1
0.5
1
ครูน้ำฝน  ชมภูพิ้น
8
ง31101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1
0.5
1
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
9
 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2
ครูวิชุดา  เอกสุข/K Priscilla
10
ว31101
ฟิสิกส์ 1
1.5
3
ครูจุมพร  วงษาหล้า
11
ว31121
เคมี 1
1.0
2
ครูวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
12
ว31161
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
1.0
2
ครูสิริวรรณ  จันมานิจ
13
ว31141
ชีววิทยา 1
1.5
3
ครูธิติยาพร  อาษาสิงห์
รายวิชาเพิ่มเติม
 
14
ส30231
หน้าที่พลเมือง 1
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
15
ค31201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1.5
3
ครูจุรีรัตน์  ปัญจพงษ์
16
ว30281
เทคนิคปฏิบัติการ 1
1.0
2
ครูวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
17
ค30201
คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1
0.5
1
ครูสุพจน์  โสภาพล
           
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1
12.0
3.5
15.5
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
 
  1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูสุกฤตา อยู่เมี่ยง
  2. กิจกรรมนักเรียน
2
 
  2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
  2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
 
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
 
   
รวม
4
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
1
ท31101
ภาษาไทย 1
1.0
2
ครูพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
2
ค31101
คณิตศาสตร์ 1
1.0
2
ครูจุรีรัตน์  ปัญจพงษ์
3
ว31111
วิทยาการคำนวณ 1
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
4
ว31114
การออกแบบเทคโนโลยี 1
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
5
ส31101
สังคมศึกษา 1
1.5
3
ครูปาริณีย์  ชารีแก้ว
6
พ31101
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
7
ศ31101
ศิลปะ 1
0.5
1
ครูน้ำฝน  ชมภูพิ้น
8
ง31101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1
0.5
1
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
9
 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2
ครูอุดร  ชาตรี/ K Priscilla
10
ว31101
ฟิสิกส์ 1
1.5
3
ครูจุมพร  วงษาหล้า
11
ว31121
เคมี 1
1.0
2
ครูวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
12
ว31161
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
1.0
2
ครูสิริวรรณ  จันมานิจ
13
ว31141
ชีววิทยา 1
1.5
3
ครูอรุณี จันทร์หอม 
รายวิชาเพิ่มเติม
 
14
ส30231
หน้าที่พลเมือง 1
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
15
ค31201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1.5
3
ครูจุรีรัตน์  ปัญจพงษ์
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
แผนวิทย์ คณิต ห้อง 2-3
12.0
2.0
14.0
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
 
  1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูสุกฤตา อยู่เมี่ยง
  2. กิจกรรมนักเรียน
2
 
  2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
  2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
 
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
 
   
รวม 
4
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
 
1
ท31101
ภาษาไทย 1
1.0
2
ครูพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
2
ค31103
คณิตศาสตร์ 1
1.0
2
ครูเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
3
ว31111
วิทยาการคำนวณ 1
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
4
ว31114
การออกแบบเทคโนโลยี 1
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
5
ส31101
สังคมศึกษา 1
1.5
3
ครูปาริณีย์  ชารีแก้ว
6
พ31101
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
7
ศ31101
ศิลปะ 1
0.5
1
ครูน้ำฝน  ชมภูพิ้น
8
ง31101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1
0.5
1
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
9
 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2
ครูอุดร ชาตรี
   
รายวิชาเพิ่มเติม
 
10
ส30231
หน้าที่พลเมือง 1
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
11
ศ30211
นาฏศิลป์พื้นเมือง 1
1.0
2
ครูน้ำฝน  ชมภูพิ้น
12
ท31201
การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
1.0
2
ครูอารีรัตน์  คำวัน
13
ญ31101
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
2.5
5
ครูเพชรรัตน์ ปัดทุม สเกรบี
14
ส30218
อาเซียน 1
1.0
2
ครูชวิศา  บุญเพ็ง
15
ง30244
อาหารไทย
1.0
2
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
   
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
 
   
ห้อง 4
7.0
7.0
14.0
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
 
  1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูสุกฤตา อยู่เมี่ยง
  2. กิจกรรมนักเรียน
2
 
  2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
  2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
 
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
 
   
รวม
4
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5  แผนการเรียน ศิลป์ เทคโน การงาน
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
1
ท31101
ภาษาไทย 1
1.0
2
ครูพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
2
ค31103
คณิตศาสตร์ 1
1.0
2
ครูเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
3
ว31111
วิทยาการคำนวณ 1
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
4
ว31114
การออกแบบเทคโนโลยี 1
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
5
ส31101
สังคมศึกษา 1
1.5
3
ครูปาริณีย์  ชารีแก้ว
6
พ31101
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
7
ศ31101
ศิลปะ 1
0.5
1
ครูน้ำฝน  ชมภูพิ้น
8
ง31101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1
0.5
1
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
9
 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
2
ครูอุดร  ชาตรี
 
รายวิชาเพิ่มเติม
 
10
ส30231
หน้าที่พลเมือง 1
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
11
ว30275
การจัดการฐานข้อมูล  
2.0
4
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
12
ว30251
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
2.0
4
ครูญาดา  หาญกล้า
13
ศ30211
นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 
1.0
2
ครูน้ำฝน  ชมภูพิ้น
14
ง30297
งานช่างพื้นฐาน
1.0
2
ครูวิบูลย์  สารสิทธธรรม
     
 
   
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
   
ห้อง 4
7.0
6.5
13.5
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
 
  1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูสุกฤตา อยู่เมี่ยง
  2. กิจกรรมนักเรียน
2
 
  2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
  2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
 
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
 
   
รวม
4