ภาคเรียนที่ 1/2564

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (0.5 นก.) ชั้น ม.4
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (0.5 นก.) ชั้น ม.5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (0.5 นก.) ชั้น ม.6

ภาคเรียนที่ 2/2564

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 (0.5 นก.) ชั้น ม.4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (0.5 นก.) ชั้น ม.5
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (0.5 นก.) ชั้น ม.6