ท31101 ภาษาไทย 1  (1.0 นก.) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปฐมนิเทศ
(แนะนำตัว /โครงสร้างวิชา/วิธีเรียน/การวัดผล/ข้อตกลง ครูกับนักเรียน)

 Word

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง (3 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 1.1     เรื่อง  การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

 

ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

PDF

แบบฝึกที่ 1    เรื่อง การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่     2     เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์                 

 

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์                 

PDF

แบบฝึกที่   2   เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์                 

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ  (2 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 3     เรื่อง การอ่านแปลความตีความ และขยายความ             

 

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านแปลความตีความ และขยายความ             

PDF

แบบฝึกที่ 3   เรื่อง การอ่านแปลความตีความ และขยายความ             

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 4      เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

 

ใบความรู้ที่ 4  เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

PDF

แบบฝึกที่ 4    เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนบันทึกความรู้  (2 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 5      เรื่อง   การเขียนบันทึกความรู้ 

 

ใบความรู้ที่ 5  เรื่อง   การเขียนบันทึกความรู้ 

PDF

แบบฝึกที่ 5    เรื่อง   การเขียนบันทึกความรู้ 

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย(6 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 6      เรื่อง   การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย

 

ใบความรู้ที่ 6  เรื่อง  การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย

PDF

แบบฝึกที่ 6    เรื่อง   การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คำนมัสการคุณานุคุณ (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 7      เรื่อง   คำนมัสการคุณานุคุณ

 

ใบความรู้ที่ 7  เรื่อง   คำนมัสการคุณานุคุณ

PDF

แบบฝึกที่ 7    เรื่อง   คำนมัสการคุณานุคุณ

Word

แบบทดสอบหลังเรียน