ภาคเรียนที่ 1/2564
กิจกรรมแนะแนว 1 ชั้น ม.1
กิจกรรมแนะแนว 1 ชั้น ม.4
     
     
ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนว 2 ชั้น ม.1
กิจกรรมแนะแนว 2 ชั้น ม.4