สังคมศึกษา 1 (1.0 นก.)
สังคมศึกษา 1 (1.0 นก.) ชั้น ม.4
ปฐมนิเทศก่อนเรียน (คำชี้แจง)
ดูคำชี้แจง คลิก
หน่วยที่ 1 พลเมืองวัฒนธรรมการดำรงชีวิตในสังคม 7 ชม.
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 clip
  ความหมายของการอยู่ร่วมกันและองค์ประกอบทางสังคม

ppt.

 ใบงานที่ 1.1
 ใบงานที่ 1.2
 ใบงานที่ 1.3
 ใบงานที่ 1.4
ข. แบบทดสอบหลังเรียน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ทั้งหมด