ภาคเรียนที่ 1 /2564

ง23101 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5 (0.5 นก.) ชั้น ม.3
ง20209 การปลูกพืชสวนครัว (1.0นก.) ม.3/4
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี   ม.1
 
ภาคเรียนที่ 2 /2564
ง23102 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 6 (0.5 นก.) ชั้น ม.3
ว30280 ตารางคำนวณ (1.0 นก.) ม.6/5
ว30288 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (2.0 นก.) ม.4/5 และ ม. 5/5
(นศ. นางสาวสุนิสา ประทุมวงศ์ดี)
     
ว30289 การตัดต่อวีดีโอ (1.5 นก.) ม.6/5
(นศ.นางสาวฝ้าย สิงห์แจ่ม)
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 (0.5 นก.) ม.3/3
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี   ม.1