คำอธิบายรายวิชา                           สัดส่วนคะแนน                          การวัดผลและประเมินผลออนไลน์
ดูคะแนนรวม ม.3/3                ดูคะแนนสอบกลางภาค        ดูคะแนนสอบปลายภาค
           

รายวิชา ส23236  หน้าที่พลเมือง 6  (0.5 นก.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      เวลาเรียน 20 ชม./สป. ครูวิบูลย์  สารสิทธิธรรม

สัปดาห์
วัน เดือน ปี
หน่วย
ชื่อหน่วย/สาระย่อย
เวลา (ชม.)
ใบความรู้
ใบงาน/ข้อสอบ
หมายเหตุ
1
พลเมืองดีตามวีถีประชาธิปไตย
(3)
1
1-5 พ.ย. 64
1.1
ความหมายของพลเมือง
1
ใบงานที่ 1.1 
2
8-12 พ.ย. 64
1.2
คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี
1
ใบงานที่ 1.2 
3
15-19 พ.ย. 64
1.3
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
1
ใบงานที่ 1.3 
2
การมีส่วนร่วมและตรวจสอบข้อมูล
(2)
4
22-26 พ.ย. 64
2.1
การมีส่วนร่วม
1
ใบงานที่ 2.1
5
29-3 ธ.ค. 64
2.2
การตรวจสอบ
1
ใบงานที่ 2.2
3
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
(4)
6
6-10 ธ.ค. 64
3.1
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
1
ใบความรู้ที่ 3.1
ใบงานที่ 3.1
7
13-17 ธ.ค. 64
3.2
1
 
ใบงานที่ 3.2
8
20-24 ธ.ค. 64
3.3
1
 
ใบงานที่ 3.3
9
27-31 ธ.ค. 64
3.4
1
 
ใบงานที่ 3.4
10
3-7 ม.ค. 65
สอบกลางภาค
(1)
4
ความขัดแย้งและการป้องกันปัญหา
(3)
11
10-14 ม.ค. 65
4.1
ความขัดแย้งและการป้องกันปัญหา
2
ใบงานที่ 4.1
12
17-21 ม.ค. 65
4.2
2
 
ใบงานที่ 4.2
13
24-28 ม.ค. 65
4.3
2
 
ใบงานที่ 4.3
5
วินัยในตนเอง
(6)
14
31-4 ก.พ. 65
5.1
วินัยในตนเอง
1
ใบงานที่ 5.1
15
7-11 ก.พ. 65
5.2
1
 
ใบงานที่ 5.2
16
14-18 ก.พ. 65
5.3
1
 
ใบงานที่ 5.3
17
21-25 ก.พ. 65
5.4
1
 
ใบงานที่ 5.4
18
28-4 มี.ค. 65
5.5
1
 
ใบงานที่ 5.5
19
7-11 มี.ค. 65
5.6
1
 
ใบงานที่ 5.6
20
14-18 มี.ค. 65
สอบปลายภาค
(1)