wiboon
คำอธิบายรายวิชา                           สัดส่วนคะแนน                          การวัดผลและประเมินผลออนไลน์
ดูคะแนน ม.3/1                        ดูคะแนน ม.3/2                         ดูคะแนน ม.3/3                           ดูคะแนน ม.3/4
            ดูคะแนนสอบหน่วยที่ 1      ดูคะแนนสอบหน่วยที่ 2        ดูคะแนนสอบหน่วยที่ 3           ดูคะแนนสอบกลางภาค        ดูคะแนนสอบปลายภาค

รายวิชา ง23102 ชั้น ม.3   การดำรงชีวิตและการอาชีพ 6  (0.5 นก.)  เวลาเรียน 20 ชม./สป. ครูวิบูลย์  สารสิทธิธรรม

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/ข้อสอบ

สื่อเพิ่มเติม

 

 

1

การขยายพันธุ์พืช

(9)

     

1

1-5 พ.ย. 64

1.1

ความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช

1

ใบความรู้ที่ 1.1

ใบงานที่ 1.1

หนังสือเรียน 1.1

2

8-12 พ.ย. 64

 1.2

วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ

1

ใบความรู้ที่ 1.2

ใบงานที่ 1.2

หนังสือเรียน 1.2

3

15-19 พ.ย. 64

1.3

วิธีการขยายพันธุ์พืช 1

1

ใบความรู้ที่ 1.3

ใบงานที่ 1.3

หนังสือเรียน 1.3

4

22-26 พ.ย. 64

1.4

วิธีการขยายพันธุ์พืช 2

1

ใบความรู้ที่ 1.4

ใบงานที่ 1.4

หนังสือเรียน 1.4

5

29-3 ธ.ค. 64

1.5

การปักชำ (ปฏิบัติ)

1

 

ใบงานที่ 1.5

 

6

6-10 ธ.ค. 64

1.6

การตอนกิ่ง (ปฏิบัติ)

1

 

ใบงานที่ 1.6

 

7

13-17 ธ.ค. 64

1.7

การทาบกิ่ง (ปฏิบัติ)

1

 

ใบงานที่ 1.7

 

8

20-24 ธ.ค. 64

1.8

การติดตา (ปฏิบัติ)

1

 

ใบงานที่ 1.8

 

9

27-31 ธ.ค. 64

สอบท้ายหน่วยที่ 1

1

 

ข้อสอบ

Google forms 

10

3-7 ม.ค. 65

สอบกลางภาค

1

 

คลิกเข้าสอบ

 

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/ข้อสอบ

สื่อเพิ่มเติม

   

2

การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์

(6)

     

11

10-14 ม.ค. 65

2.1

องค์ประกอบในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

1

ใบความรู้ที่ 2.1

ใบงานที่ 2.1

หนังสือเรียน 2.1

12

17-21 ม.ค. 65

 2.2

การประกอบผลิตภัณฑ์ 1

1

ใบความรู้ที่ 2.2

ใบงานที่ 2.2

หนังสือเรียน 2.2

13

24-28 ม.ค. 65

 

การประกอบผลิตภัณฑ์ 1

1

 

 

 

14

31-4 ก.พ. 65

2.3

การประกอบผลิตภัณฑ์ 2

1

ใบความรู้ที่ 2.3

ใบงานที่ 2.3

หนังสือเรียน 2.3

15

7-11 ก.พ. 65

 

การประกอบผลิตภัณฑ์ 2

1

 

 

 

16

14-18 ก.พ. 65

 

สอบท้ายหน่วยที่ 2

1

 

ข้อสอบ

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/ข้อสอบ

สื่อเพิ่มเติม

   

3

สู่โลกอาชีพ

(3)

     

17

21-25 ก.พ. 65

3.1

แนวทางเข้าสู่อาชีพ

1

ใบความรู้ที่ 3.1

ใบงานที่ 3.1

หนังสือเรียน 3.1

18

28-4 มี.ค. 65

 3.2

การหางานและตำแหน่งงานที่ว่าง

1

ใบความรู้ที่ 3.2

ใบงานที่ 3.2

หนังสือเรียน 3.2

19

7-11 มี.ค. 65

 

สอบท้ายหน่วยที่ 3

1

 

ข้อสอบ

20

14-18 มี.ค. 65

สอบปลายภาค

1

 

คลิกเข้าสอบ