wiboon
คำอธิบายรายวิชา                           สัดส่วนคะแนน                          
          

รายวิชา ง23102 ชั้น ม.3   การดำรงชีวิตและการอาชีพ 6  (0.5 นก.)  เวลาเรียน 20 ชม./สป. ครูวิบูลย์  สารสิทธิธรรม

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/ข้อสอบ

สื่อเพิ่มเติม

 

 

1

การขยายพันธุ์พืช

(9)

     

1

31-4 พ.ย.65

1.1

ความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช

1

ใบความรู้ที่ 1.1

ใบงานที่ 1.1

หนังสือเรียน 1.1

2

7-11 พ.ย. 65

 1.2

วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ

1

ใบความรู้ที่ 1.2

ใบงานที่ 1.2

หนังสือเรียน 1.2

3

14-18 พ.ย. 65

1.3

วิธีการขยายพันธุ์พืช 1

1

ใบความรู้ที่ 1.3

ใบงานที่ 1.3

หนังสือเรียน 1.3

4

21-25 พ.ย. 65

1.4

วิธีการขยายพันธุ์พืช 2

1

ใบความรู้ที่ 1.4

ใบงานที่ 1.4

หนังสือเรียน 1.4

5

28-2 ธ.ค. 65

1.5

การปักชำ (ปฏิบัติ)

1

 

ใบงานที่ 1.5

 

6

5-9 ธ.ค. 65

1.6

การตอนกิ่ง (ปฏิบัติ)

1

 

ใบงานที่ 1.6

 

7

12-16 ธ.ค. 65

1.7

การทาบกิ่ง (ปฏิบัติ)

1

 

ใบงานที่ 1.7

 

8

19-23 ธ.ค. 65

1.8

การติดตา (ปฏิบัติ)

1

 

ใบงานที่ 1.8

 

9

26-30 ธ.ค. 65

สอบท้ายหน่วยที่ 1

1

 

ข้อสอบ

Google forms 

10

2-6 ม.ค. 65

สอบกลางภาค

1

 

คลิกเข้าสอบ

 

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/ข้อสอบ

สื่อเพิ่มเติม

   

2

การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์

(6)

     

11

9-13 ม.ค. 66

2.1

องค์ประกอบในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

1

ใบความรู้ที่ 2.1

ใบงานที่ 2.1

หนังสือเรียน 2.1

12

16-20 ม.ค. 66

 2.2

การประกอบผลิตภัณฑ์ 1

1

ใบความรู้ที่ 2.2

ใบงานที่ 2.2

หนังสือเรียน 2.2

13

23-27 ม.ค. 66

 

การประกอบผลิตภัณฑ์ 1

1

 

 

 

14

30-3 ก.พ. 66

2.3

การประกอบผลิตภัณฑ์ 2

1

ใบความรู้ที่ 2.3

ใบงานที่ 2.3

หนังสือเรียน 2.3

15

6-10 ก.พ. 66

 

การประกอบผลิตภัณฑ์ 2

1

 

 

 

16

13-17 ก.พ. 66

 

สอบท้ายหน่วยที่ 2

1

 

ข้อสอบ

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/ข้อสอบ

สื่อเพิ่มเติม

   

3

สู่โลกอาชีพ

(3)

     

17

20-24 ก.พ. 66

3.1

แนวทางเข้าสู่อาชีพ

1

ใบความรู้ที่ 3.1

ใบงานที่ 3.1

หนังสือเรียน 3.1

18

27-3 มี.ค. 66

 3.2

การหางานและตำแหน่งงานที่ว่าง

1

ใบความรู้ที่ 3.2

ใบงานที่ 3.2

หนังสือเรียน 3.2

19

6-10 มี.ค. 66

 

สอบท้ายหน่วยที่ 3

1

 

ข้อสอบ

20

13-17 มี.ค. 66

สอบปลายภาค

1

 

คลิกเข้าสอบ