คำอธิบายรายวิชา                                      การวัดผลและประเมินผลออนไลน์                 แนวทางการจัดกิจกรรม (การเปิด-ปิด ประชุมกอง)
       

รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1  เวลาเรียน 20 ชม./สป. ภาคเรียนที่ 2            เครื่องหมายลูกเสือโลก

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/กิจกรรม

เรื่องสั้น/เพลง/เกม

แบบทดสอบ

 

 

1

ปฐมนิเทศ เปิดประชุมกอง

(1)

 
 

1

1-5 พ.ย. 64

1.1

เปิดประชุมกอง ปฐมนิเทศ

1

ใบความรู้ที่ 1
 

 

 

2

วิชานักผจญภัย

(3)

 
 
2
8-12 พ.ย. 64
2.1
 
1
ใบงานที่ 2.1
 

3

15-19 พ.ย. 64

2.2
 
1
ใบงานที่ 2.2
 

4

22-26 พ.ย. 64

2.3
 
1
ใบงานที่ 2.3
แบบทดสอบ

 

 

3

วิชานักอุตุนิยมวิทยา

(3)

 
 

5

29-3 ธ.ค. 64

3.1

 
1
ใบงานที่ 3.1
 

6

6-10 ธ.ค. 64

3.2

 

1

ใบงานที่ 3.2
 

7

13-17 ธ.ค. 64

3.3

 

1

ใบงานที่ 3.3
แบบทดสอบ

 

 

4

วิชาการจัดการค่าย

(3)

 

8

20-24 ธ.ค. 64

4.1

 
1
ใบงานที่ 4.1
เรื่องที่ 8
 

9

27-31 ธ.ค. 64

4.2

 
1
ใบงานที่ 4.2
เรื่องที่ 9
 

10

3-7 ม.ค. 65

สอบกลางภาค

1

 

11

10-14 ม.ค. 65

4.3

 

1

   
เรื่องที่ 10
แบบทดสอบ
   

5

วิชาผู้พิทักษ์ป่า

(3)

 

12

17-21 ม.ค. 65

5.1

 

1

ใบงานที่ 5.1
เรื่องที่ 11
 

13

24-28 ม.ค. 65

5.2

 

1

ใบงานที่ 5.2
เรื่องที่ 12
 

14

31-4 ก.พ. 65

5.3

 

1

ใบงานที่ 5.2
เรื่องที่ 13
แบบทดสอบ
   

6

วิชาหัวหน้าคนครัว

(3)

 

15

7-11 ก.พ. 65

6.1

 

1

ใบงานที่ 6.1
เรื่องที่ 14
 

16

14-18 ก.พ. 65

6.2

 

1

ใบงานที่ 6.2
เรื่องที่ 15
 

17

21-25 ก.พ. 65

6.3

 
1
 
ใบงานที่ 6.2
เรื่องที่ 16
แบบทดสอบ
   

7

การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก

(2)

 

18

28-4 มี.ค. 65

7.1

ทบทวนความรู้

1

เรื่องที่ 17
แบบทดสอบ

19

7-11 มี.ค. 65

7.2

การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก

1

 

20

14-18 มี.ค. 65

สอบปลายภาค

1