คำอธิบายรายวิชา                 การวัดผลและประเมินผลออนไลน์                แนวทางการจัดกิจกรรม (การเปิด-ปิด ประชุมกอง)
       

รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1  เวลาเรียน 20 ชม./สป.     ภาคเรียนที่ 1            เครื่องหมายลูกเสือโลก

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/กิจกรรม

เรื่องสั้น/เพลง/เกม

แบบทดสอบ

 

 

1

ปฐมนิเทศ เปิดประชุมกอง

(1)

 
 

1

1 -4 มิ.ย. 64

1.1

เปิดประชุมกอง ปฐมนิเทศ

1

ใบความรู้ที่ 1.1
 

 

 

2

กิจการลูกเสือ

(1)

 
 

2

7-11 มิ.ย.64

2.1

กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ-ลูกเสือโลก

1

ใบความรู้ที่ 2.1
ใบงานที่ 2.1
แบบทดสอบ
   

2.2

บทบาทและหน้าที่ตนเองตามสิทธิ์และหน้าที่

ใบความรู้ที่ 2.2
 

 

 

3

ระเบียบแถว

(4)

       

3

14-18 มิ.ย.64

3.1
ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

1

ใบความรู้ที่ 2.2
 

4

21-25 มิ.ย. 64

3.2

การใช้สัญญาณมือ

1
ใบความรู้ที่ 3.2
 

5

28-2 มิ.ย.64

3.3

ฝึกบุคคลท่ามีอาวุธ

1

ใบความรู้ที่ 3.2
 

6

5 -9 ก.ค. 64

3.4

การใช้สัญญาณนกหวีด

1

ใบความรู้ที่ 3.3
แบบทดสอบ

 

 

4

กฏของลูกเสือ

(1)

       

7

12 -16 ก.ค. 64

4.1

คำปฏิญาณ-กฎ-คติพจน์

1

ใบความรู้ที่ 4.1
   
   

5

การกางและรื้อเต็นท์พักแรม

(1)

 

8

19 -23 ก.ค. 64

5.1

การกาง-รื้อเต็นท์ -การเก็บและรักษา

1

ใบความรู้ที่ 5.1
เรื่องที่ 7
แบบทดสอบ
   

6

การบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องสำหรับการเดินทางไกล

(1)

 

9

26 -30 ก.ค. 64

6.1

สาธิตการบรรจุเครื่องหลัง

1

ใบความรู้ที่ 6.1
เรื่องที่ 8
แบบทดสอบ

10

2 -6 ส.ค. 64

สอบกลางภาค

1

 
   

6

การบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องสำหรับการเดินทางไกล

(1)

 

11

9-13 ส.ค.64

6.1

สาธิตการบรรจุเครื่องหลัง

1

ใบความรู้ที่ 6.1
เรื่องที่ 9
แบบทดสอบ
   

7

การก่อไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหาร

(2)

 

12

16-20 ส.ค.64

7.1

การเลือกสถานที่-การทำเชื้อเพลิง-การจุดไม้ขีด
การก่อไฟ

1

ใบความรู้ที่ 7.1
เรื่องที่ 10
 

13

23-27 ส.ค.64

7.2

การประกอบอาหาร

1

ใบความรู้ที่ 7.2
เรื่องที่ 11
แบบทดสอบ
   

8

แผนที่ - เข็มทิศ

(2)

 

14

30 -3 ส.ค. 64

8.1
ความหมายและชนิดของแผนที่-การอ่านแผนที่

1

ใบความรู้ที่ 8.1
เรื่องที่ 12
 

15

6-10 ก.ย.64

8.2
ส่วนประกอบของเข็มทิศ การหาทิศ

1

ใบความรู้ที่ 8.2
เรื่องที่ 13
แบบทดสอบ
   

9

เงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิก

(2)

 

16

13-17 ก.ย.64

9.1
เงื่อน 9 เงื่อน

1

ใบความรู้ที่ 9.1
เรื่องที่ 14
 
17
20-24 ก.ย.64
9.2
การผูกแน่น

1

ใบความรู้ที่ 9.2
เรื่องที่ 15
แบบทดสอบ
   

10

การปฐมพยาบาล

(1)

 

18

27-1 ก.ย.64

10.1
ความหมาย-หลักการ-ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
1
ใบความรู้ที่ 10.1
เรื่องที่ 16
แบบทดสอบ
   

11

ความปลอดภัย

(1)

 

19

4-8 ต.ค.64

11.1
กิจกรรมบุกเบิก-กิจกรรมผจญภัย-กิจกรรมเดินทางไกล

1

ใบความรู้ที่ 11.1
เรื่องที่ 17
แบบทดสอบ

20

11-15 ต.ค.64

สอบปลายภาค

1