รายวิชา ว30263 ชั้น ม.5

ไฟล์ ประกอบ
(ถ้ามี)

word /pdf / clip

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ( 1.5 นก.) 60 ชม./สัปดาห์
ปฐมนิเทศก่อนเรียน (คำชี้แจง)
ดูคำชี้แจง คลิก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมดุลพลังงานของโลก
(Earth’s Energy Balance)
ก. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หน่วยที่ 1
     เรื่อง สมดุลพลังงานของโลก (Earth’s Energy Balance)

  บทเรียนที่ 1 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก

clip

ใบความรู้ที่ 1.1
เรื่อง องค์ประกอบที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก

ไฟล์ Word/ pdf

ใบงานที่ 1.1 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก

pdf

  บทเรียนที่ 2 กระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุล

clip

ใบความรู้ที่ 1.2
เรื่อง กระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุล

ไฟล์ Word/ pdf

ใบงานที่ 1.2 กระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุล

pdf

  บทเรียนที่ 3 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสี

clip

ใบความรู้ที่ 1.3
เรื่อง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสี

ไฟล์ Word/ pdf

ใบงานที่ 1.3 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสี

pdf

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน หน่วยที่ 1
     เรื่อง สมดุลพลังงานของโลก (Earth’s Energy Balance)

Google from