ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
 
1
ท33101
ภาษาไทย 5
1.0
2
ครูอารีรัตน์  คำวัน
2
ค33101
คณิตศาสตร์ 5 
1.0
2
ครูดรรชนี  ดอกดวง
3
ส33101
ประวัติศาสตร์ 1
1.0
2
ครูสุรพล  กิจเกียรติ์
4
พ33101
สุขศึกษาและพลศึกษา 5
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
5
ศ33101
ศิลปะ 5
0.5
1
ครูอรวรรณ  ศิลา
6
ง33101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5
0.5
1
ครูสมชาย  จันทร์ศรี
7
 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
ครูวิชุดา  เอกสุข
   
รายวิชาเพิ่มเติม
 
8
ค33201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  
1.5
3
ครูอระศรี  หินนาค
9
ว30205
ฟิสิกส์ 5  
2.0
4
ครูจุมพร วงษาหล้า
10
ว30225
เคมี 5  
1.5
3
ครูวราชัย  โคตรมงคล
11
ว30245
ชีววิทยา 5
1.5
3
ครูธิติยาพร  อาษาสิงห์
12
ว30265
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 
1.5
3
ครูภาวดี  สายลาด
13
อ33201
การอ่าน 1
1.0
2
ครูรุจี  สีตะมัย/ K Priscilla
14
ค30203
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3
0.5
1
ครูอระศรี  หินนาค
15
ว30297
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ
1.0
2
ครูสุชาดา  กิจเกียรติ์
 
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1
5.5
10.5

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)
1
รวม
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2-3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
1
ท33101
ภาษาไทย 5
1.0
2
ครูอารีรัตน์  คำวัน
2
ค33101
คณิตศาสตร์ 5 
1.0
2
ครูดรรชนี  ดอกดวง
3
ส33101
ประวัติศาสตร์ 1
1.0
2
ครูสุรพล  กิจเกียรติ์
4
พ33101
สุขศึกษาและพลศึกษา 5
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
5
ศ33101
ศิลปะ 5
0.5
1
ครูอรวรรณ  ศิลา
6
ง33101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5
0.5
1
ครูสมชาย  จันทร์ศรี
7
 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
ครูวิชุดา  เอกสุข
   
รายวิชาเพิ่มเติม
 
8
ค33201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  
1.5
3
ครูอระศรี  หินนาค
 
6/3 ครูสุพจน์  โสภาพล
9
ว30205
ฟิสิกส์ 5  
2.0
4
ครูฐิติมากร  ทองล้วน
10
ว30225
เคมี 5  
1.5
3
ครูวราชัย  โคตรมงคล
11
ว30245
ชีววิทยา 5
1.5
3
ครูธิติยาพร  อาษาสิงห์
12
ว30265
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 
1.5
3
ครูภาวดี  สายลาด
13
อ33201
การอ่าน 1
1.0
2
6/2 ครูรุจี  สีตะมัย/K Priscilla
          6/3 ครูรุจี  สีตะมัย
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต.
รวม
ห้อง 2-3
6.0
9.0
15.0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
 
1. กิจกรรมแนะแนว
1
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)
1
รวม
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
 
1
ท33101
ภาษาไทย 5  
1.0
2
ครูอารีรัตน์  คำวัน
2
ค33103
คณิตศาสตร์5 
1.0
2
ครูสุพจน์  โสภาพล
3
ว30111
การออกแบบเทคโนโลยี
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
4
ส33101
ประวัติศาสตร์ 1  
1.0
2
ครูสุรพล  กิจเกียรติ์
5
พ33101
สุขศึกษาและพลศึกษา 5  
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
6
ศ33101
ศิลปะ 5  
0.5
1
ครูอรวรรณ  ศิลา
7
ง33101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5
0.5
1
ครูสมชาย  จันทร์ศรี
8
 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
ครูวิชุดา  เอกสุข
   
รายวิชาเพิ่มเติม
 
9
ท33201
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาตนเอง  
1.0
2
ครูพิชญ์ณภัทร  ทองคำ
10
ส30217
ธรรมเนียมไทยธรรมเนียมพุทธ  
1.0
2
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
11
ญ33203
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 5 
2.5
5
ครูเพชรรัตน์ ปัดทุม สเกรบี
12
พ30251
เพศศึกษา  
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
13
ง30278
การจัดสวน
1.0
2
ครูสมชาย  จันทร์ศรี
14
ว33247
พันธุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
1.0
2
ครูธิติยาพร  อาษาสิงห์
15
ศ30211
นาฎศิลป์พื้นเมือง  
1.0
2
ครูน้ำฝน  ชมภูพื้น
 
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
ห้อง 4
6.0
8
14.0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)
1
รวม
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  แผนการเรียน ศิลป์ เทคโน การงาน
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
1
ท33101
ภาษาไทย 5
1.0
2
ครูอารีรัตน์  คำวัน
2
ค33103
คณิตศาสตร์ 5 
1.0
2
ครูสุพจน์  โสภาพล
3
ว33113
วิทยาการคำนวณ 3
0.5
1
ครูเจษฎา กิตติภาณุกุล  
4
ส33101
ประวัติศาสตร์ 1
1.0
2
ครูสุรพล  กิจเกียรติ์
5
พ33101
สุขศึกษาและพลศึกษา 5
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
6
ศ33101
ศิลปะ 5
0.5
1
ครูอรวรรณ  ศิลา
7
ง33101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5
0.5
1
ครูสมชาย  จันทร์ศรี
8
 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
1.0
2
ครูวิชุดา  เอกสุข
รายวิชาเพิ่มเติม
9
พ30251
เพศศึกษา  
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
10
ง30278
การจัดสวน
1.0
2
ครูสมชาย  จันทร์ศรี
11
ว33247
พันธุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
1.0
2
ครูอรุณี  จันทร์หอม
12
ง30210
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
2.0
4
ครูสมชาย  จันทร์ศรี
13
ว30298
อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น  
2.0
4
ครูชวิศ  ศรีลาเคน
14
ศ30201
ศิลปะนิยม  
1.0
2
ครูวิษธร  แสงชาติ
     
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
ห้อง 5
6.0
7.5
13.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)
1
รวม
4