ศ22101 ศิลปะ 3 (1.0 นก.) ชั้น ม.2
ศ33101 ศิลปะ 5 (0.5 นก.) ชั้น ม.6