ง33101 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5 (0.5) ม.6
ง30210 เกษตรทฤษฏีใหม่ (2.0 นก.) ชั้น ม.6/4
พ30214 การเลี้ยงปลาน้ำจืด (1.0 นก.) ม.6/4-5