ภาคเรียนที่ 1/2564
พ21101 สุขศึกษา 1 (0.5 นก.) ชั้น ม.1
พ22101 สุขศึกษา 3 (0.5 นก) ชั้น ม.2
   
ภาคเรียนที่ 2/2564
   
พ23102 สุขศึกษา 6 ชั้น ม.3