ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
 
1
ท22101
ภาษาไทย 3
1.5
3
ครูพิชญ์ณภัทร  ทองคำ
2
ค22101
คณิตศาสตร์ 3
1.5
3
ครูสุกานดา  โคระรัตน์
3
ว22101
วิทยาศาสตร์ 3
1.5
3
ครูญาดา  หาญกล้า
4
ว22112
วิทยาการคำนวณ 2
0.5
1
ครูชวิศ  ศรีลาเคน
5
ส22101
สังคมศึกษา 3
1.5
3
ครูกานดา  ขุนเมือง
6
ส22103
ประวัติศาสตร์ 3
0.5
1
ครูชวิศา  บุญเพ็ง
7
พ22101
สุขศึกษา 3
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ22102
พลศึกษา 3
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ22101
ศิลปะ 3
1.0
2
ครูอรวรรณ  ศิลา
10
ง22101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 3
0.5
1
ครูชิดกมล  รัฐเสรี
11
อ22101
ภาษาอังกฤษ 3
1.5
3
ครูรุจี  สีตะมัย/ K Priscilla
รายวิชาเพิ่มเติม
11.0
 
12
ส22233
หน้าที่พลเมือง 3***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
I20201
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
1.0
2
ครูพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
14
ค22201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1.0
2
ครูพินพร  แก้วมีศรี
15
ว22281
ทักษะปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 1
1.0
2
ครูวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
16
อ22201
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2
1.0
2
ครูพงศ์โสภณ  เศรษฐมาตย์
17
ว 20221
เคมี 1
1.0
2
ครูวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1
11.0
5.5
16.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ครูสุพจน์ โสภาพล
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและและสาธารณประโยชน์
1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2-3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
1
ท22101
ภาษาไทย 3
1.5
3
ครูพิชญ์ณภัทร  ทองคำ
2
ค22101
คณิตศาสตร์ 3
1.5
3
ครูสุกานดา  โคระรัตน์
3
ว22101
วิทยาศาสตร์ 3
1.5
3
ครูญาดา  หาญกล้า
4
ว22112
วิทยาการคำนวณ 2
0.5
1
ครูชวิศ  ศรีลาเคน
5
ส22101
สังคมศึกษา 3
1.5
3
ครูกานดา  ขุนเมือง
6
ส22103
ประวัติศาสตร์ 3
0.5
1
ครูชวิศา  บุญเพ็ง
7
พ22101
สุขศึกษา 3
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ22102
พลศึกษา 3
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ22101
ศิลปะ 3
1.0
2
ครูอรวรรณ  ศิลา
10
ง22101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 3
0.5
1
ครูชิดกมล  รัฐเสรี
11
อ22101
ภาษาอังกฤษ 3
1.5
3
2/2 ครูปิยะณัฐ  /K Priscilla
          2/3 ครูปิยะณัฐ  ทันหาบุรุษ
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
 
12
ส22233
หน้าที่พลเมือง 3***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
I20201
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
1.0
2
ครูพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
14
ค22201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1.0
2
ครูพินพร  แก้วมีศรี
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
ห้อง 2-3
11.0
2.5
13.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ครูสุพจน์ โสภาพล
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
หมวด 2-4
กิจกรรมตามปฏิทิน วันจันทร์-ศุกร์
6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  แผนการเรียน ศิลป์ ภาษา สังคม
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
1
ท22101
ภาษาไทย 3
1.5
3
ครูพิชญ์ณภัทร  ทองคำ
2
ค22101
คณิตศาสตร์ 3
1.5
3
ครูสุกานดา  โคระรัตน์
3
ว22101
วิทยาศาสตร์ 3
1.5
3
ครูญาดา  หาญกล้า
4
ว22112
วิทยาการคำนวณ 2
0.5
1
ครูชวิศ  ศรีลาเคน
5
ส22101
สังคมศึกษา 3
1.5
3
ครูกานดา  ขุนเมือง
6
ส22103
ประวัติศาสตร์ 3
0.5
1
ครูชวิศา  บุญเพ็ง
7
พ22101
สุขศึกษา 3
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ22102
พลศึกษา 3
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ22101
ศิลปะ 3
1.0
2
ครูอรวรรณ  ศิลา
10
ง22101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 3
0.5
1
ครูชิดกมล  รัฐเสรี
11
อ22101
ภาษาอังกฤษ 3
1.5
3
ครูสุกัญญา  เจริญลอย
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
 
12
ส22233
หน้าที่พลเมือง 3***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
I20201
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
1.0
2
ครูกมลชนก  ขุนเมือง
14
ส22201
วิถีไทย:เศรษฐกิจพอเพียง  
1.0
2
ครูกานดา  ขุนเมือง
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
ห้อง 4
11.0
2.5
13.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
1
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ครูสุพจน์ โสภาพล
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
หมวด 2-4
กิจกรรมตามปฏิทิน วันจันทร์-ศุกร์
6