รายวิชา ค22101 ชั้น ม.2

ไฟล์ ประกอบ
(ถ้ามี)

word /pdf / clip

คณิตศาสตร์ 3 (1.5 นก.)
ปฐมนิเทศก่อนเรียน (คำชี้แจง)
ดูคำชี้แจง คลิก
หน่วยที่ 1 ทฤษฏีบทปีทาโกรัส  จำนวน 15 ชม.
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน  

ใบความรู้ที่ 1.1  ทฤฏีบทปีทาโกรัส ( 8 ชม.)

 ใบงานที่ 1.1
เป็นไฟล์ powerpoint
 ใบความรู้ที่ 1.2 บทกลับทฤษฏีปีทาโกรัส (2)
ให้นักเรียนดาวน์โหลด
 ใบงานที่ 1.2
ไฟล์ และศึกษาด้วยตนเอง
 ใบความรู้ที่ 1.3 การนำทฤษฏีบท ไปใช้ (5 ชม.)  
ใบงานที่ 1.3  
ข. แบบทดสอบหลังเรียน