ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
 
1
ท23101
ภาษาไทย 5
1.5
3
ครูปราณี  แสงชาติ
2
ค23101
คณิตศาสตร์ 5
1.5
3
ครูนวลนภา บรรพตาธิ
3
ว23101
วิทยาศาสตร์ 5
1.5
3
ครูสุชาดา  กิจเกียรติ์
4
ว23113
วิทยาการคำนวณ 3
0.5
1
ครูชวิศ ศรีลาเคน
5
ส23101
สังคมศึกษา 5
1.5
3
ครูธมกร  อาภาวัณสงค์
6
ส23103
ประวัติศาสตร์ 5
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
7
พ23101
สุขศึกษา 5
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ23102
พลศึกษา 5
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ23101
ศิลปะ 5
1.0
2
ครูวิษธร  แสงชาติ
10
ง23101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5
0.5
1
ครูวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
11
อ23101
ภาษาอังกฤษ 5
1.5
3
ครูรุจี  สีตะมัย/K Priscilla
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
 
12
ส23234
หน้าที่พลเมือง 5***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
ค23201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1.0
2
ครูพินพร  แก้วมีศรี
14
ค20203
การสำรวจพีชคณิตด้วยโปรแกรม GSP
1.0
2
ครูเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
15
ว23283
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2
1.0
2
ครูสิริวรรณ  จันมานิจ
16
ว20201
ฟิสิกส์ 1
1.0
2
ครูสุชาดา  กิจเกียรติ์
17
อ20201
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
1.0
2
ครูวันเพ็ญ  ชาวทอง
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1
11.0
5.5
16.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ครูดนัย กัณหรักษ์
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)
1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2-3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
1
ท23101
ภาษาไทย 5
1.5
3
ครูปราณี  แสงชาติ
2
ค23101
คณิตศาสตร์ 5
1.5
3
ครูนวลนภา บรรพตาธิ
3
ว23101
วิทยาศาสตร์ 5
1.5
3
ครูสุชาดา  กิจเกียรติ์
4
ว23113
วิทยาการคำนวณ 3
0.5
1
ครูชวิศ ศรีลาเคน
5
ส23101
สังคมศึกษา 5
1.5
3
ครูธมกร  อาภาวัณสงค์
6
ส23103
ประวัติศาสตร์ 5
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
7
พ23101
สุขศึกษา 5
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ23102
พลศึกษา 5
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ23101
ศิลปะ 5
1.0
2
ครูวิษธร  แสงชาติ
10
ง23101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5
0.5
1
ครูวิบูลย์  สารสิทธธรรม
11
อ23101
ภาษาอังกฤษ 5
1.5
3
3/2 ครูอุดร  ชาตรี/ K Priscilla
 
3/3  ครูปิยะณัฐ  ทันหาบุรุษ
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
12
ส23234
หน้าที่พลเมือง 5***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
ค23201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1.0
2
ครูพินพร  แก้วมีศรี
14
อ20201
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
1.0
2
ครูสุกัญญา  เจริญลอย
 
 
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
ห้อง 2-3
11.5
2.5
13.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
1
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ครูดนัย กัณหรักษ์
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3)
1
หมวด 2-4
กิจกรรมตามปฏิทิน วันจันทร์-ศุกร์
6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  แผนการเรียน ศิลป์ ภาษา สังคม
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
1
ท23101
ภาษาไทย 5
1.5
3
ครูปราณี  แสงชาติ
2
ค23101
คณิตศาสตร์ 5
1.5
3
ครูนวลนภา บรรพตาธิ
3
ว23101
วิทยาศาสตร์ 5
1.5
3
ครูสุชาดา  กิจเกียรติ์
4
ว23113
วิทยาการคำนวณ 3
0.5
1
ครูชวิศ ศรีลาเคน
5
ส23101
สังคมศึกษา 5
1.5
3
ครูธมกร  อาภาวัณวงค์
6
ส23103
ประวัติศาสตร์ 5
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
7
พ23101
สุขศึกษา 5
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ23102
พลศึกษา 5
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ23101
ศิลปะ 5
1.0
2
ครูวิษธร  แสงชาติ
10
ง23101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 5
0.5
1
ครูวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
11
อ23101
ภาษาอังกฤษ 5
1.5
3
ครูปิยะณัฐ  ทันหาบุรุษ
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
 
12
ส23234
หน้าที่พลเมือง 5***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
อ20201
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
1.0
2
ครูสุกัญญา  เจริญลอย
14
ง20209
การปลูกพืชสวนครัว
1.0
2
ครูวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
 
 
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
 
ห้อง 4
11
2.5
13.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ครูดนัย กัณหรักษ์
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ( (IS3)
1
หมวด 2-4
กิจกรรมตามปฏิทิน วันจันทร์-ศุกร์
6