รายวิชา 32101  ชั้น ม.5
ภาษาไทย 2 (1.0 นก.)

ปฐมนิเทศ
(แนะนำตัว /โครงสร้างวิชา/วิธีเรียน/การวัดผล/ข้อตกลง ครูกับนักเรียน)

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง (3 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

 

ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

PDF  

ใบงานที่ 1.1

Word

ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
ใบงานที่ 1.4
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 2  เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

PDF  

ใบงานที่ 2.1

Word

ใบงานที่ 2.2
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ (2 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 3 เรื่อง การอ่านแปลความตีความ และขยายความ             

 

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านแปลความตีความ และขยายความ             

PDF  

ใบงานที่ 3.1           

Word

ใบงานที่ 3.2           

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 4  เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

 

ใบความรู้ที่ 4  เรื่อง การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

PDF  

ใบงานที่ 4.1

Word

ใบงานที่ 4.2
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนบันทึกความรู้ (2 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 5 เรื่อง การเขียนบันทึกความรู้

 

ใบความรู้ที่ 5  เรื่อง การเขียนบันทึกความรู้

PDF  

ใบงานที่ 5.1

Word

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย (6 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 6 เรื่อง การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย

 

ใบความรู้ที่ 6  เรื่อง การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย

PDF  

ใบงานที่ 6.1

Word

ใบงานที่ 6.2
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย (4 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน  

หัวข้อที่ 7 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย

 

ใบความรู้ที่ 7.1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย

LINK  

ใบความรู้ที่ 7.2  เรื่อง มัทนะพาธา

LINK

ใบงานที่ 7.1

แบบทดสอบหลังเรียน