ข้อมูลพื้นฐาน
:โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
: อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
: รัฐธรรมนูญูแห่งราชอาณาจักรไทย
: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
    พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
    ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
: พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   และแก้ไขเพิ่มเติมฉับที่ 2 และฉบับที่ 3
: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการครู
  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
   และ ฉบับที่ 4
: พระราชบัญญัติสภาครู
  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
: พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
   พ.ศ. 2545
: พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสาร
  ของ ราชการ พ.ศ. 2540
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่าย
  งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (1)
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (2)
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (3)
: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1)
: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (2)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (2)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (3)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (4)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (5)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (1)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (2)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (3)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (4)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (5)
 
การบริหารงานงบประมาณ
: แผนการใช้งบประมาณประจำปี
: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  รอบ 6 เดือน
: รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    รายเดือน
: รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
    จัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
: การดำเนินงานบริหารตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคล (1)
: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคล (2)
รายงานการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบบุคคลประจำปี
(1)
รายงานการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคลประจำปี (2)
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   และประพฤติมิชอบ 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิต   และประพฤติมิชอบประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (Thai)
: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (English)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
  การทุจริตการศึกษา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2)
: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
  ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1)
: รายงานผลการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
  ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2)
: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี

 

 
แจ้งปฏิทินโรงเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
  วันที่ 1-30 เมษายน 2566 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เรียนภาคฤดูร้อน
  วันที 2-4 พฤษภาคม 2566 เรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4
  วันที 5 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทุกห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ)
  วันที 8 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ม.1-ม.6 ทุกห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ)
  วันอาทิตย์ที 28 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6 เวลา 08.30น.-12.00 น.
  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
  วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 
  ผลงานนักเรียนห้องเรียนปกติ
  ผลงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระบบกรอกข้อมูลรายงาน การการรับสมัครนักเรียนรายวัน สพฐ. คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงาน
(1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 76 80 156
ม.2 57 86 143
ม.3 70 72 142
ม.4 77 101 178
ม.5 61 99 160
ม.6 57 85 142
รวม 398 523 921
(3) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565
ข้อมูล  ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1      
ม.2      
ม.3      
ม.4      
ม.5      
ม.6      
รวม      
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
ข้อมูล  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 น
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 66 86 152
ม.2 71 84 155
ม.3 52 81 133
ม.4 74 91 165
ม.5 69 101 170
ม.6 55 92 147
รวม 387 535 922
(2) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 76 79 155
ม.2 54 82 136
ม.3 65 73 138
ม.4 78 99 177
ม.5 57 98 155
ม.6 56 85 141
รวม 386 516 902
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 คาดคะเน
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 76 80 156
ม.2 76 79 155
ม.3 54 82 136
ม.4 77 101 178
ม.5 78 99 177
ม.6 57 98 155
รวม 418 539 957
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
ตามแผนการรับนักเรียนทีได้รับการอนุมัติ
แผนชั้นเรียน 5:4:4 / 6:5:5 = 29 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 95 95 190
ม.2 76 79 155
ม.3 54 82 136
ม.4 115 115 230
ม.5 78 99 177
ม.6 57 98 155
รวม 475 568 1043
 
แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ผลงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 เว็บเพ็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม  คลิกที่นี่
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทร: 09-3327-0647
Email: Yutjii@gmail.com
นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร: 08-0009-1108
Email : Petchakitsri@gmail.com
นางสาววาสนา โพธิสนธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร: 08-8726-6129
Email: wassanapothi@gmail.com
โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สพม.อบอจ   ที่อยู่ เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-950450, 08-8726-6129 เลขผู้เสียภาษี 0994000121377
1034012005        1034711097            website: www.pathumpit.ac.th                  email: patumpit@pathumpit.ac.th