แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ข้อมูลพื้นฐาน
E-Service
อ่านคำแนะนำก่อนแจ้ง มี 3 หนา
หน้า 1,   หน้า 2,   หน้า 3 

 
 
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  คลิกที่นี่    (สอบวันที่ 23-26 ก.ค. 67)
ลิงก์ดูตารางเรียนชดเชยวัดหยุด รด. คลิกที่นี่
ดูการแต่งกายและการปักชื่อบนชุดนักเรียน คลิกที่นี่
 
 
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  คลิกที่นี่    (สอบวันที่ 27-29 ก.พ. 67)
แจ้งปฏิทินโรงเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2567
ระบบกรอกข้อมูลรายงาน การการรับสมัครนักเรียนรายวัน สพฐ. คลิกที่นี่
ฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ลิงค์เข้าระบบแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 1) คลิกที่
คลิปวีดีโอ วันทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่น
(1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 76 80 156
ม.2 57 86 143
ม.3 70 72 142
ม.4 77 101 178
ม.5 61 99 160
ม.6 57 85 142
รวม 398 523 921
(1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 65 86 151
ม.2 67 83 150
ม.3 54 81 135
ม.4 76 89 165
ม.5 70 100 170
ม.6 55 92 147
รวม 387 531 918
(1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2567
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 4:5:5 = 26 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 56 72 132
ม.2 61 78 139
ม.3 64 74 138
ม.4 46 106 152
ม.5 64 78 142
ม.6 67 97 164
รวม 358 509 867
(2) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 76 79 155
ม.2 54 82 136
ม.3 65 73 138
ม.4 78 99 177
ม.5 57 98 155
ม.6 56 85 141
รวม 386 516 902
(2) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2566
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 62 82 144
ม.2 68 77 145
ม.3 52 80 132
ม.4 67 84 151
ม.5 68 98 166
ม.6 55 94 149
รวม 372 515 887
(2) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2567
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 4:5:5 = 26 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1      
ม.2      
ม.3      
ม.4      
ม.5      
ม.6      
รวม      
(3) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565
ข้อมูล  ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1      
ม.2      
ม.3      
ม.4      
ม.5      
ม.6      
รวม      
(3) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2566
ข้อมูล  ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 62 85 144
ม.2 78 78 156
ม.3 52 80 132
ม.4 67 83 150
ม.5 69 97 166
ม.6 54 93 147
รวม 382 513 895
(3) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2567
ข้อมูล  ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
แผนชั้นเรียน 4:4:4 /4:5:5 = 26 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1      
ม.2      
ม.3      
ม.4      
ม.5      
ม.6      
รวม      
 
แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ผลงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  ซ้อมรำ-66-1       2     ขบวนรำวันจริง
 เว็บเพ็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม  คลิกที่นี่
 
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทร: 09-3327-0647
Email: Yutjii@gmail.com
นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร: 08-0009-1108
Email : Petchakitsri@gmail.com

 
*รหัสกิจกรรม-1-67
*รายชื่อครู 1/2567
*แจ้งหยุด 4 ส.ค.66
*กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-66
*(1) คลิปขบวนรำแห่เทียน
        วันที่ 2 สิงหาคม 2566
*(2) คลิปขบวนรำแห่เทียน
       วันที่ 2 สิงหาคม 2566
(3) คลิปการ่วมกิจกรรมแห่เทียน
     นำเสนอโดยสภานักเรียน
*ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566
*เกียรติบัตร symposium2023
*แจ้งวันเรียนชดเชยวันหยุด รด.
*คำสั่งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/66
 *ข้อสอบย่อย ม.2
 *ข้อสอบย่อย ม.1
*คำสั่งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/66
โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สพม.อบอจ   ที่อยู่ เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-950450, 08-8726-6129 เลขผู้เสียภาษี 0994000121377
1034012005        1034711097            website: www.pathumpit.ac.th                  email: patumpit@pathumpit.ac.th