แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ข้อมูลพื้นฐาน
E-Service
อ่านคำแนะนำก่อนแจ้ง มี 3 หน้า
หน้า 1,   หน้า 2,   หน้า 3 

 
 
ฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แจ้งปฏิทินโรงเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
 ภาพบรรยากาศ งานทอดกฐิน ณ วัดมงคลโกวิทาราม ตำบลปทุม อำเภอเมืองจงัหวัดุบลราชธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษา ม.4-6 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 ประกาศตารางสอบโอเน็ต ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566
 ประกาศหยุดเรียนเพื่อฝึกนักศึกษาวิชาทหารและกำหนดวันสอนชดเชย
 ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/ 2566
 กำหนดการจัดอบรบค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
 กำหนดการรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER (ระดับเขตพื้นที่) ประจำปี 2566
  คลิกชมวีดีโอวันไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566
  ผลงานนักเรียนห้องเรียนปกติ
  ผลงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระบบกรอกข้อมูลรายงาน การการรับสมัครนักเรียนรายวัน สพฐ. คลิกที่นี่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงาน
(1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 76 80 156
ม.2 57 86 143
ม.3 70 72 142
ม.4 77 101 178
ม.5 61 99 160
ม.6 57 85 142
รวม 398 523 921
(1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 65 86 151
ม.2 67 83 150
ม.3 54 81 135
ม.4 76 89 165
ม.5 70 100 170
ม.6 55 92 147
รวม 387 531 918
(1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2567
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1      
ม.2      
ม.3      
ม.4      
ม.5      
ม.6      
รวม      
(2) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 76 79 155
ม.2 54 82 136
ม.3 65 73 138
ม.4 78 99 177
ม.5 57 98 155
ม.6 56 85 141
รวม 386 516 902
(2) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2566
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 62 82 144
ม.2 68 77 145
ม.3 52 80 132
ม.4 67 84 151
ม.5 68 98 166
ม.6 55 94 149
รวม 372 515 887
(2) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2567
ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 ห้องเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1      
ม.2      
ม.3      
ม.4      
ม.5      
ม.6      
รวม      
 
แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ผลงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  ซ้อมรำ-66-1       2     ขบวนรำวันจริง
 เว็บเพ็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม  คลิกที่นี่
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทร: 09-3327-0647
Email: Yutjii@gmail.com
นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร: 08-0009-1108
Email : Petchakitsri@gmail.com
 

*แจ้งหยุด 4 ส.ค.66
*กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-66
*(1) คลิปขบวนรำแห่เทียน
        วันที่ 2 สิงหาคม 2566
*(2) คลิปขบวนรำแห่เทียน
       วันที่ 2 สิงหาคม 2566
(3) คลิปการ่วมกิจกรรมแห่เทียน
     นำเสนอโดยสภานักเรียน
*ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566
*เกียรติบัตร symposium2023
*แจ้งวันเรียนชดเชยวันหยุด รด.
*คำสั่งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/66
*คำสั่งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/66
โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สพม.อบอจ   ที่อยู่ เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-950450, 08-8726-6129 เลขผู้เสียภาษี 0994000121377
1034012005        1034711097            website: www.pathumpit.ac.th                  email: patumpit@pathumpit.ac.th