ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
        - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    *แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
                    *แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
                    *แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
       -พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    *แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
                    *แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
       -พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
                     *แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
                     *แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
                     *แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
       -พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
       -พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
       -พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
       -พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A ช่องทางการติดต่อสอบถามในหน้าเว็บปกติ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

 การบริหารงาน
        การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        การปฏิบัติงาน 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
E-Service
         - AMSS
         - ระบบการบริจาค
         - ประกันสังคม
         - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 

        การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
        การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        * หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
        * การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม        
การป้องกันการทุจริต
     การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.อบอจ