ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
 
1
ท32101
ภาษาไทย 3
1.0
2
ครูนันทกา ดลปัดชา
2
ค32101
คณิตศาสตร์ 3
1.0
2
ครูดรรชนี  ดอกดวง
3
ส32101
สังคมศึกษา 3
1.5
3
ครูสุรพล  กิจเกียรติ์
4
พ32101
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
5
ศ32101
ศิลปะ 3
0.5
1
ครูน้ำฝน  ชมภูพื้น
6
ง32101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 3
0.5
1
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
7
 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
ครูวันเพ็ญ  ชาวทอง
   
รายวิชาเพิ่มเติม
 
8
ส30233
หน้าที่พลเมือง 3
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรั
9
ว30283
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
1.0
2
ครูภาวดี  สายลาด
10
อ30205
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
1.0
2
ครูวิชุดา  เอกสุข/K Priscilla
11
ค32201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1.5
3
ครูอระศรี  หินนาค
12
ว30202
ฟิสิกส์ 2
2.0
4
ครูจุมพร  วงษาหล้า
13
ว30222
เคมี 2
1.5
3
ครูวราชัย  โคตรมงคล
14
ว30242
ชีววิทยา 2
1.5
3
ครูอรุณี  จันทร์หอม
15
ว30262
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3
1.5
3
ครูภาวดี  สายลาด
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1
6.0
10.5
16.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
รวม
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
1
ท32101
ภาษาไทย 3
1.0
2
ครูนันทกา ดลปัดชา
2
ค32101
คณิตศาสตร์ 3
1.0
2
ครูดรรชนี  ดอกดวง
3
ส32101
สังคมศึกษา 3
1.5
3
5/2  ครูสุรพล  กิจเกียรติ์
 
5/3  ครูชวิศา บุญเพ็ง
4
พ32101
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
5
ศ32101
ศิลปะ 3
0.5
1
ครูน้ำฝน  ชมภูพื้น
6
ง32101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 3
0.5
1
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
7
 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
5/2 ครูวันเพ็ญ  /K Priscilla
         
5/3 ครูวันเพ็ญ  ชาวทอง
   
รายวิชาเพิ่มเติม
 
8
ส30233
หน้าที่พลเมือง 3
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
9
I30201
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
1.0
2
ครูนันทกา ดลปัดชา
10
ค32201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1.5
3
ครูอระศรี  หินนาค
11
ว30202
ฟิสิกส์ 2
2.0
4
ครูฐิติมากร  ทองล้วน
12
ว30222
เคมี 2
1.5
3
ครูวราชัย  โคตรมงคล
13
ว30242
ชีววิทยา 2
1.5
3
ครูอรุณี  จันทร์หอม
14
ว30262
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3
1.5
3
5/2 ครูภาวดี  สายลาด
          5/3 ครูสิริวรรณ  จันมานิจ
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
แผนวิทย์-คณิต ห้อง 2-3
6.0
9.5
15.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
รวม
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
 
1
ท32101
ภาษาไทย 3
1.0
2
ครูนันทกา ดลปัดชา
2
ค32103
คณิตศาสตร์ 3
1.0
2
ครูดรรชนี  ดอกดวง
3
ว30104
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1
1.0
2
ครูสิริวรรณ  จันมานิจ
4
ส32101
สังคมศึกษา 3
1.5
3
ครูชวิศา  บุญเพ็ง
5
พ32101
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
6
ศ32101
ศิลปะ 3
0.5
1
ครูน้ำฝน  ชมภูพื้น
7
ง32101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 3
0.5
1
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
8
 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
ครูวันเพ็ญ  ชาวทอง
   
รายวิชาเพิ่มเติม
 
9
ส30233
หน้าที่พลเมือง 3
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
10
I30201
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
1.0
2
ครูนันทกา ดลปัดชา
11
ญ32203
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3
2.5
5
ครูเพชรรัตน์ ปัดทุม สเกรบี
12
ท32201
ภาษากับวัฒนธรรม
1.0
2
ครูอารีรัตน์  คำวัน
13
ค32203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9
1.0
2
ครูสุพจน์  โสภาพล
14
ว30271
สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ
1.0
2
ครูสิริวรรณ  จันมานิจ
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
ห้อง 4
7.0
7
14.0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะรี
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
รวม
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  แผนการเรียน ศิลป์ เทคโน การงาน
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
สัปดาห์
1
ท32101
ภาษาไทย 3
1.0
2
ครูนันทกา ดลปัดชา
2
ค32103
คณิตศาสตร์ 3
1.0
2
ครูดรรชนี  ดอกดวง
3
ว30104
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
1.0
2
ครูสิริวรรณ  จันมานิจ
4
ส32101
สังคมศึกษา 3
1.5
3
ครูชวิศา  บุญเพ็ง
5
พ32101
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
0.5
1
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
6
ศ32101
ศิลปะ 3
0.5
1
ครูน้ำฝน  ชมภูพื้น
7
ง32101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 3
0.5
1
ครูพินทุสร  สังฆมโนเวศ
8
 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
1.0
2
ครูวันเพ็ญ  ชาวทอง
   
รายวิชาเพิ่มเติม
     
9
ส30233
หน้าที่พลเมือง 3
0.5
1
ครูเฉลิม  ศรีปรัง
10
I30201
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
1.0
2
ครูกมลชนก  ขุนเมือง
11
ค32203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9
1.0
2
ครูสุพจน์  โสภาพล
12
ว30271
สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ
1.0
2
ครูสิริวรรณ  จันมานิจ
13
ศ30201
ศิลปะนิยม  
1.0
2
ครูวิษธร  แสงชาติ
14
ศ30209
ดนตรีสากล 1
1.0
2
ครูดนัย  กันหรักษ์
15
พ30236
เปตอง 
1.0
2
ครูวลัยพร  เชื้อตาแสง
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต
รวม
ห้อง 5
7.5
7
14.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชม.
1. กิจกรรมแนะแนว
1
ครูนงลักษณ์ ขันธะร
2. กิจกรรมนักเรียน
2
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ /ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
รวม
4