ง21102 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 2 (0.5 นก.) ชั้น ม.1
ง30102 การปลูกพืชสมุนไพร (1.0 นก.) ชั้น ม.5
ง23102 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 6 (0.5 นก.) ชั้น ม.3    
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 (0.5 นก.) ม.3/3
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี   ม.2