ง21102 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 2 (0.5 นก.) ชั้น ม.1
ง30276 การปลูกพืชสมุนไพร (1.0 นก.) ชั้น ม.5/4-5
i20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (1.0 นก.) ชั้น ม.2/1-2
ง23102 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 6 (0.5 นก.) ชั้น ม.3 ง30213 การขยายพันธุ์พืช (1.5 นก.) ชั้น ม.6/5 i20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (1.0 นก.) ชั้น ม.2/1-2
30214 ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ (1.0 นก.) ชั้น ม.6/5
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 (0.5 นก.) ม.3/3
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี   ม.3
กิจกรรมวิชาการ ห้องสมุด