คำอธิบายรายวิชา                           สัดส่วนคะแนน                          การวัดผลและประเมินผลออนไลน์
ดูคะแนน ม.5/4    ม.5/5
            

รายวิชา ว30201 ชั้น ม.5  การปลูกพืชสมุนไพร  (1.0 นก.)  เวลาเรียน 40 ชม./สป. ครูวิบูลย์  สารสิทธิธรรม

    1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร 2      
1 31-4 พ.ย. 65 1.1 สมุนไพรกับภูมิปัญญาไทย 2 ใบความรู้ที่ 1.1  ใบงานที่ 1.1   
    2 การจำแนกพืชสมุนไพร 4      
2 7-11 พ.ย. 65 2.1 การจำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะของพืช 2 ใบความรู้ที่ 2.1 ใบงานที่ 2.1  
3 14-18 พ.ย. 65 2.2 การจำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 2 ใบความรู้ที่ 2.2-1 ใบงานที่ 2.2  
          ใบความรู้ที่ 2.2-2    
    3 วิธีการปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ 12      
4 21-25 พ.ย. 65 3.1 การปลูกและดูแล 2 ใบความรู้ที่ 3.1 ใบงานที่ 3.1  
5 28-2 ธ.ค. 65 3.2 ระยะห่างของการปลูก 2 ใบความรู้ที่ 3.2 ใบงานที่ 3.2  
6 5-9 ธ.ค. 65 3.3 การป้องกันและกำจัดศัตรพืช 2 ใบความรู้ที่ 3.3 ใบงานที่ 3.3  
7 12-16 ธ.ค. 65 3.4 ตัวอย่างสมุนไพรที่นำมากำจัดศัตรูพืช 2 ใบความรู้ที่ 3.4 ใบงานที่ 3.4  
8 19-23 ธ.ค. 65 3.5 วิธีการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร 2 ใบความรู้ที่ 3.5 ใบงานที่ 3.5  
9 26-30 ธ.ค. 65 3.6 การทำสมุนไพรให้แห้ง 2 ใบความรู้ที่ 3.6 ใบงานที่ 3.6 แบบทดสอบหน่วยที่ 1-3
10 2-6 ม.ค. 66   สอบกลางภาค 2      
    4 การจัดจำหน่ายผลผลิต 4      
11 9-13 ม.ค. 66 4.1 การจัดจำหน่ายผลผลิต 2 ใบความรู้ที่ 4.1 ใบงานที่ 4.1  
12 16-20 ม.ค. 66  4.2 การจดบันทึกการปฏิบัติงาน 2 ใบความรู้ที่ 4.2 ใบงานที่ 4.2  
    5 โครงงานปลูกพืชสมุนไพร 14      
13 23-27 ม.ค. 66 5.1 หลักการทำโครงงานเบื้องต้น 2 ใบความรู้ที่ 5.1 ใบงานที่ 5.1  
14 30-3 ก.พ. 66 5.2 การปลูกพืชสมุนไพร "เจตมูลเพลงแดง" 2 ใบความรู้ที่ 5.2 ใบงานที่ 5.2  
15 6-10 ก.พ. 66 5.3 การปลูกพืชสมุนไพร "ดีปลี" 2 ใบความรู้ที่ 5.3 ใบงานที่ 5.3  
16 13-17 ก.พ. 66 5.4 การปลูกพืชสมุนไพร "เพชรสังฆาต" 2 ใบความรู้ที่ 5.4 ใบงานที่ 5.4  
17 20-24 ก.พ. 66 5.5 การปลูกพืชสมุนไพร "รางจืด" 2 ใบความรู้ที่ 5.5 ใบงานที่ 5.5  
18 27-3 มี.ค. 66 5.6 การปลูกพืชสมุนไพร "ว่านชักมดลูก" 2 ใบความรู้ที่ 5.6 ใบงานที่ 5.6  
19 6-10 มี.ค. 66 5.7 การปลูกพืชสมุนไพร "หญ้าหวาน" 2 ใบความรู้ที่ 5.7 ใบงานที่ 5.7 แบบทดสอบหน่วยที่ 4-5
20 13-17 มี.ค. 66   สอบปลายภาค 2      

หมายเหตุ: ใบความรู้ ในการเรียนวิชานี้ คัดลอกมาจาก เอกสารคำแนะนำที่ 8/2557  กรมวิชาการเกษตร พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 : ปี 2557 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด