สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

ชั่วโมง

คลิปที่

ใบความรู้่

ใบงาน

แบบวัด/แบบทดสอบ

หน่วยที่ 1 การฝึกคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1

1-5 พ.ย. 2564

หัวข้อที่ 1.1  เรื่อง เห็นความพอดี

1

1.1 ขั้นตอนการทำน้ำประปา

1.1

 

1.1

-แบบวัดการคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ก่อนเรียน

       

1.2  เรื่อง ขั้นตอนการทำนา

1.2
 

2

8-12 พ.ย 2564

หัวข้อที่ 1.2  เรื่อง ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกัน

1

1.3 ข้าวในนามาสู่ข้าวบนจาน

1.3

1.2

- แบบบันทึกการเรียนรู้ 1.1

3

15-19 พ.ย 2564

หัวข้อที่ 1.3  เรื่อง ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

1

1.4 จำแนกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น

1.4

1.3

-แบบบันทึกการเรียนรู้ 1.2

4

22-26 พ.ย.2564

หัวข้อที่ 1.4  เรื่อง เห็นคุณค่าความพอดี

1

1.5 ตาลและแก้วเลือกแล้วไม่พอดี

1.5

1.4

-แบบบันทึกการเรียนรู้ 1.3

5

29-3 ธ.ค. 2564

หัวข้อที่ 1.5  เรื่อง สิ่งที่พิสูจน์แล้วต้องเป็นจริง

1

1.6 ให้เหตุผลแบบนิรนัย

1.6

1.5

-แบบบันทึกการเรียนรู้ 1.4

6

6-10 ธค. 2564

หัวข้อที่ 1.6  เรื่อง เห็นซ้ำๆนำไปสู่ข้อสรุป

1

1.7 รักษ์เจ้าพระยา รักป่าต้นน้ำ

1.7

1.6

-แบบบันทึกการเรียนรู้ 1.5

7

13-17 ธ.ค.2564

หัวข้อที่ 1.7  เรื่อง การอ้างอิงและความคิดรวบยอด

1

1.8 หลงป่า

1.8

1.7

-แบบบันทึกการเรียนรู้ 1.6

8

20-24 ธ.ค.2564

หัวข้อที่ 1.8  เรื่อง ค้นหาข้อเท็จจริง

1

1.9 การกินอาหารในยุคข้าวยากหมากแพง

1.9

1.8

-แบบบันทึกการเรียนรู้ 1.7

9

27-31 ธค. 2564

หัวข้อที่ 1.9 เรื่อง ค้นหาข้อเท็จจริง

1

1.10 การสำรวจตลาด

1.10

1.9

-แบบบันทึกการเรียนรู้ 1.8

10

3-7 ม.ค.2565

หัวข้อที่ 1.10 เรื่อง ทำนายอนาคต

1

-

-

-

-แบบวัดการคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  หลังเรียน

หน่วยที่ 2  เสริมสร้างความรู้ เจคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะในโรงเรียน
11

10-14 ม.ค. 2565

หัวข้อที่ 2.1 เรื่อง ปฐมนิเทศ          

12

17-21 ม.ค. 2565

หัวข้อที่ 2.2 เรื่อง ความหมายและประเภทของขยะ

1

2.2 ความหมายและประเภทของขยะ

2.2

2.2

- แบบทดสอบ
- แบบวัดเจตคติ
- แบบสังเกตพฤติกรรมก่อนเรียน

13

24-28 ม.ค. 2565

หัวข้อที่ 2.3 เรื่อง ผลกระทบจากปัญหาขยะ

1

2.3 เรื่อง ผลกระทบจากปัญหาขยะ

2.3

2.3

 -แบบรายงานการปฏิบัติการจัดการขยะ

14

31-4 ก.พ.2565

หัวข้อที่ 2.4  เรื่อง หลักการจัดการขยะ

1

2.4 เรื่อง การกำจัดขยะ

2.4

2.4

 -แบบรายงานการปฏิบัติการจัดการขยะ

15

7-11 ก.พ. 2565 

หัวข้อที่ 2.5  เรื่อง การลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ

1

2.5 เรื่อง การคัดแยกขยะ

2.5

2.5

 -แบบรายงานการปฏิบัติการจัดการขยะ

16

14-18 ก.พ. 2565

หัวข้อที่ 2.6  เรื่อง การนำวัสดุไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

1

2.6 เรื่อง การนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่

2.6

2.6

 -แบบรายงานการปฏิบัติการจัดการขยะ

17

21-25 ก.พ.2565

หัวข้อที่ 2.7การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดยาก

1

2.6 เรื่อง ธนาคารขยะรีไซเคิล

2.7

2.7

 -แบบรายงานการปฏิบัติการจัดการขยะ

18

28-4 มี.ค.2565

หัวข้อที่ 2.7 เรื่อง การซ่อมใช้และ การแปรรูปกลับมาใช้ใหม

1

2.7 เรื่อง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้และกิ่งไม้

2.8

2.7

 -แบบรายงานการปฏิบัติการจัดการขยะ

19

7-11 มี.ค.2565

หัวข้อที่ 2.8  เรื่อง การกำจัดขยะอินทรีย์

1

2.8 เรื่อง จิตอาสากำจัดขยะ

2.8

2.8

 -แบบรายงานการปฏิบัติการจัดการขยะ

20

14-18 มี.ค.2565
 

 

-

 

 -

 -

- แบบทดสอบ
- แบบวัดเจตคติ
- แบบสังเกตพฤติกรรมหลังเรียน