คำอธิบายรายวิชา                                  link ดูคะแนน     ม.5/1         ม.5/5          


รายวิชา ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.5/4, 5/5 (จำนวน 1.0 นก.)


 

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

ชั่งโมงที่

คลิปที่

ใบความรู้ที่

ใบงานที่

แบบทดสอบ

1

1-5 พ.ย. 2564

หัวข้อที่ 1.1 เรื่อง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

1

1.1

1.1

1.1

 

2

 

1.1

2

8-12 พ.ย 2564

หัวข้อที่ 1.1 เรื่อง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ (ต่อ)

3

1.2

1.2

1.2

 

4

 

1.2

3

15-19 พ.ย 2564

หัวข้อที่ 1.1 เรื่อง กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ (ต่อ)

5

1.3

1.3

1.3

 

6

 

1.3

4

22-26 พ.ย.2564

หัวข้อที่ 1.2  เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน

7

1.4

1.4

1.4

 

8

 

1.4

5

29-3 ธ.ค. 2564

หัวข้อที่ 1.2  เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน (ต่อ)

9

1.5

1.5

1.5

 

10

 

1.5

6

6-10 ธค. 2564

หัวข้อที่ 1.2  เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน (ต่อ)

11

1.6

1.6

1.6

 

12

 

1.6

7

13-17 ธ.ค.2564

หัวข้อที่ 1.3  เรื่อง การจัดหมู่

13

1.7

1.7

1.7

 

14

 

1.7

8

20-24 ธ.ค.2564

หัวข้อที่ 1.3  เรื่อง การจัดหมู่ (ต่อ)

15

1.8

1.8

1.8

 

16

 

1.8

9

27-31 ธค. 2564

หัวข้อที่ 1.3  เรื่อง การจัดหมู่ (ต่อ)

17

1.9

1.9

1.9

 

18

 

1.9

10

3-7 ม.ค.2565

สอบกลางภาค

11

10-14 ม.ค. 2565

หัวข้อที่ 2.1 เรื่อง ทดลองสุ่ม

21

2.1

2.1

2.1

 

22

 

2.1

12

17-21 ม.ค. 2565

หัวข้อที่ 2.2  เรื่อง ทดลองสุ่ม (ต่อ)

23

2.2

2.2

2.2

 

24

 

2.2

13

24-28 ม.ค. 2565

หัวข้อที่ 2.3  เรื่อง เหตุการณ์

25

2.3

2.3

2.3

 

26

 

2.3

14

31-4 ก.พ.2565

หัวข้อที่ 2.4  เรื่อง เหตุการณ์ (ต่อ)

27

2.4

2.4

2.4

 

28

 

2.4

15

7-11 ก.พ. 2565 

หัวข้อที่ 2.5  เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

29

2.5

2.5

2.5

 

30

 

2.5

16

14-18 ก.พ. 2565

หัวข้อที่ 2.6  เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์(ต่อ)

31

2.6

2.6

2.6

 

32

 

2.6

17

21-25 ก.พ.2565

หัวข้อที่ 2.7  เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (ต่อ)

33

2.7

2.7

2.7

 

34

 

2.7

18

28-4 มี.ค.2565

หัวข้อที่ 2.8  เรื่อง คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์

35

2.8

2.8

2.8

 

36

 

2.8

19

7-11 มีค. 2565

หัวข้อที่ 2.9  เรื่อง คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์ (ต่อ)

37

2.9

2.9

2.9

 

38

 

2.9

20

14-18 มี.ค.2565

สอบปลายภาค