ค33102 คณิตศาตร์ 6 ชั้น ม.6 (1.0 นก.)
ค32102 คณิตศาตร์ 4 ชั้น ม.5 (1.0 นก.)
ค32104 คณิตศาตร์ 6 ชั้น ม.5 (1.0 นก.)