รายวิชา ค32102 คณิตศาสตร์ 4 (1.0 นก.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

ชั่วโมงที่

ใบความรู้ที่

ใบงานที่

แบบทดสอบ

 

 

หน่วยที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม (24 ชม.)

 

 

 

 

1

1-5 พ.ย. 64

1.1 ความหมายของลำดับ

1

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1

(ต่อ)

2

 

2

8-12 พ.ย. 64

(ต่อ)

3

 

(ต่อ)

4

 

3

15-19 พ.ย. 64

1.2 ลำดับเลขคณิต

5

 

(ต่อ)

6

 

4

22 -26 พ.ย. 64

(ต่อ)

7

 

(ต่อ)

8

 

5

29 พ.ย.-3ธ.ค. 64

(ต่อ)

9

 

1.3 ลำดับเรขาคณิต

10

 

6

6-10 ธ.ค. 64

(ต่อ)

11

 

(ต่อ)

12

 

7

13-17 ธ.ค. 64

(ต่อ)

13

 

(ต่อ)

14

 

8

20-24 ธ.ค. 64

1.4 อนุกรมเลขคณิต

15

 

(ต่อ)

16

 

 

9

27-31 ธ.ค. 64

1.5 ุ อนุกรมเรขาคณิต

17

 

 

(ต่อ)

18

 

 

10

3-7 ม.ค. 65

สอบกลางภาค

19-20

 

 

ข้อสอบกลางภาค

11

10-14 ม.ค. 65

1.6 การหาพจน์ทั่วไป ของลำดับ

21

 

 
(ต่อ)

22

 

 

12

17-21 ม.ค. 65

(ต่อ)

23

 

 

(ต่อ)
24
     

13

24-28 ม.ค. 65

(ต่อ)

25
     
(ต่อ)

26

 

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

   
หน่วยที่ 2 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน (12 ชม.)
       

14

31-4 ม.ค.-กพ. 64

2.1 ดอกเบี้ย

27

ใบความรู้ที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2

(ต่อ)
28

 

 

15

7-11 ก.พ. 65

(ต่อ)

29

 

 

(ต่อ)
30

 

 

16


14-18 ก.พ. 65

2.2 มูลค่าของเงิน

31

 

 

(ต่อ)
32

 

 

17

21-25 ก.พ. 65

(ต่อ)
33

 

 

(ต่อ)

34

 

 

18

28-4 ก.พ.-มี.ค. 65

2.3 ค่ารายงวด

35

 

 

(ต่อ)
36

 

 

19

7-11 มี.ค. 65

(ต่อ)
37

 

 

 

(ต่อ)

38

 

 

 

20

13-17 มี.ค. 65

สอบปลายภาค

39-40

 

 

ข้อสอบปลายภาค