คำอธิบายรายวิชา                           สัดส่วนคะแนน                          การวัดผลและประเมินผลออนไลน์
          

รายวิชา ค33104 ชั้น ม.6   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  (1.0 นก.)  เวลาเรียน 40 ชม./สป. ครูดรรชนี ดอกดวง

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา

ใบความรู้

ใบงาน/ข้อสอบ

แบบทดสอบ

 

 

1

การวัดตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล

(18)

     

1

1-5 พ.ย. 64

1.1

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 1

2

ใบความรู้ที่ 1.1

ใบงานที่ 1.1

2

8-12 พ.ย. 64

 

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 1 (ต่อ)

2

 

 

 

3

15-19 พ.ย. 64

 

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 1 และ 2

1+1

 

 

 

4

22-26 พ.ย. 64

1.2

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 2 (ต่อ)

2

 

ใบงานที่ 1.2

 

5

29-3 ธ.ค. 64

 

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 2 (ต่อ)

2

 

 

 

6

6-10 ธ.ค. 64

1.3

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 3 (ต่อ)

2

 

ใบงานที่ 1.3

 

7

13-17 ธ.ค. 64

 

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 3 (ต่อ)

2

 

 

 

8

20-24 ธ.ค. 64

1.4

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 4 (ต่อ)

2

 

ใบงานที่ 1.4

 

9

27-31 ธ.ค. 64

 

ควอร์ไทด์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ 4 (ต่อ)

2

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

10

3-7 ม.ค. 65

สอบกลางภาค

2

 

คลิกเข้าสอบ

 

   

2

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

(18)

     

11

10-14 ม.ค. 65

2.1

การวัดตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล

2

บความรู้ที่ 2.1

ใบงานที่ 2.1

12

17-21 ม.ค. 65

 

การวัดตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล (ต่อ)

2

 

 

 

13

24-28 ม.ค. 65

2.2

พิสัย

2

 

ใบงานที่ 2.2

 

14

31-4 ก.พ. 65

 

พิสัย (ต่อ)

2

 

 

 

15

7-11 ก.พ. 65

2.3

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2

 

ใบงานที่ 2.3

 

16

14-18 ก.พ. 65

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ต่อ)

2

 

 

 

17

21-25 ก.พ. 65

2.4

ความแปรปวน

2

 

ใบงานที่ 2.4

 

18

28-4 มี.ค. 65

 2.5
ความสัมพันธ์ระหว่าง การแจกแจงความถี่ ค่ากลางและค่าการกระจาย ของข้อมูล

2

 

ใบงานที่ 2.5

 

19

7-11 มี.ค. 65

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง การแจกแจงความถี่ ค่ากลางและค่าการกระจาย ของข้อมูล(ต่อ)

2

 

 

20

14-18 มี.ค. 65

สอบปลายภาค

2

 

คลิกเข้าสอบ