ภาคเรียนที่่ 1/2564
ง21101 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1 (0.5 นก.) ชั้น ม.1
ง22101 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 3 (0.5 นก.) ชั้น ม.2
ภาคเรียนที่ 2/2564
ง21102 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 2 (0.5 นก.) ชั้น ม.1
ง22102 การดำรงชีวิตและการอาชีพ 4 (0.5 นก.) ชั้น ม.2