คำอธิบายรายวิชา                                                     การวัดผลและประเมินผลออนไลน์
 

รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3  เวลาเรียน 20 ชม./สป.

สัปดาห์

วัน เดือน ปี

หน่วย

ชื่อหน่วย/สาระย่อย

เวลา (ชม.)

ใบความรู้

ใบงาน/กิจกรรม

เรื่องสั้น/เพลง/เกม

แบบทดสอบ

 

 

1

ปฐมนิเทศ เปิดประชุมกอง

(1)

1

1-5 พ.ย. 64

1.1

เปิดประชุมกอง ปฐมนิเทศ

1

 

 

 

2

หน้าที่พลเมือง

(1)

 
 

2

8-12 พ.ย. 64

2.1

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

1

แบบทดสอบ

 

 

3

นักอุตุนิยมวิทยา

(3)

 

3

15-19 พ.ย. 64

3.1

ความรู้เรื่องอากาศ

1

 

4

22-26 พ.ย. 64

3.2

เครื่องมือวัดอากาศ

1

 

5

29-3 ธ.ค. 64

3.3
แผนที่อากาศ
1
แบบทดสอบ

 

 

4

นักบุกเบิก

(4)

 

6

6-10 ธ.ค. 64

4.1

ชนิดของเชือก

1

ใบความรู้ที่ 4.1
 

7

13-17 ธ.ค. 64

4.2

ประโยชน์และความปลอดภัย

1

ใบความรู้ที่ 4.2
 

8

20-24 ธ.ค. 64

4.2

ทักษะการใช้เชือก

1

ใบความรู้ที่ 4.3
 

9

27-31 ธ.ค. 64

4.3

การใช้สมอบก

1

ใบความรู้ที่ 4.4
เรื่องที่ 8
แบบทดสอบ

10

3-7 ม.ค. 65

สอบกลางภาค

1

คลิกเข้าสอบ
   

5

การฝึกความเป็นผู้นำ

(3)

 

11

10-14 ม.ค. 65

5.1

ความหมายของผู้นำ

1

ใบความรู้ที่ 5.1
เรื่องที่ 9
 

12

17-21 ม.ค. 65

5.2

ภาวะผู้นำ จิตวิทยาและหลักการ

1

ใบความรู้ที่ 5.2
เรื่องที่ 10
 

13

24-28 ม.ค. 65

5.3

ระเบียบแถว

1

ใบความรู้ที่ 5.3
เรื่องที่ 11
แบบทดสอบ
   

6

พลาธิการ

(2)

 

14

31-4 ก.พ. 65

6.1

หน้าที่ของพลาธิการ

1

ใบความรู้ที่ 6.1
เรื่องที่ 12
 

15

7-11 ก.พ. 65

6.2

บัญชีอุปกรณ์

1

ใบความรู้ที่ 6.2
เรื่องที่ 13
แบบทดสอบ
   

7

ล่าม

(2)

 

16

14-18 ก.พ. 65

7.1

คำศัพท์เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ

1

ใบความรู้ที่ 7.1
เรื่องที่ 14
 

17

21-25 ก.พ. 65

7.2

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

1

ใบความรู้ที่ 7.2
เรื่องที่ 15
แบบทดสอบ
   

8

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

(2)

 

18

28-4 มี.ค. 65

 8.2

ชนิดของมลภาวะและผลกระทบ

1

ใบความรู้ที่ 8.1
เรื่องที่ 16
 

19

7-11 มี.ค. 65

8.3

การป้องกัน

1

ใบความรู้ที่ 8.2
เรื่องที่ 17
แบบทดสอบ

20

14-18 มี.ค. 65

สอบปลายภาค

1

 
คลิกเข้าสอบ