1.คำสั่ง ที่ 19/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559
2.คำสั่ง ที่ 30/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
3.คำสั่ง ที่ 34/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2559
4.คำสั่ง ที่55/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558
5.คำสั่ง ที่59/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
6.คำสั่ง ที่74/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
7.คำสั่ง ที่74/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559.pdf