รายวิชา ง23102 ชั้น ม.3
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 6 (0.5 นก.)
หน่วยที่ 2 การหางานจากสื่อและแนวทางประกอบอาชีพ
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้ที่ 2.1 สื่อส่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์
-ใบงานที่ 2.1.1
-ใบความรู้ที่ 2.2 แนวทางเข้าสู่อาชีพ
-ใบงานที่ 2.2.1
-ใบงานที่ 2.2.2
-ใบความรู้ที่ 2.3 ความสำคัญของอาชีพ
-ใบงานที่ 2.3.1
-ใบความรู้ที่ 2.4 ทักษะในการประกอบอาชีพ
-ใบงานที่ 2.4.1
ข. แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปทุมพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา ง32102 ชั้น ม.5
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 4 (0.5 นก.)
หน่วยที่ 1 งานเกษตรพืช (7 ชม.)
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้ที่ 1.1 กระบวนการปลูกพืช
-ใบงานที่ 1.1
-ใบความรู้ที่ 1.2 การขยายพันธุ์พืช
-ใบงานที่ 1.2
-ใบความรู้ที่ 1.3 สรุปกระบวนการปลูกพืช
-ใบงานที่ 1.3.1
-ใบงานที่ 1.3.2 ปฏิบัติทักษะการปลูกพืช
ข. แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 งานเกษตรสัตว์ 1 (2 ชม.)
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้ที่ 2.1 กระบวนการเลี้ยงสัตว์
-ใบงานที่ 2.1
-ใบความรู้ที่ 2.2 การเลี้ยงไก่ไข่
-ใบงานที่ 2.2
ข. แบบทดสอบหลังเรียน
สอบกลางภาคเรียน (1 ชม.)
หน่วยที่ 3 งานเกษตรสัตว์ 2 (5 ชม.)
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้ที่ 3.1 การเลี้ยงกบ
-ใบงานที่ 3.1
-ใบความรู้ที่ 3.2 การเลี้ยงวัว
-ใบงานที่ 3.2
-ใบความรู้ที่ 3.3 การเลี้ยงปลาดุุก
-ใบงานที่ 3.3
-ใบความรู้ที่ 3.4 การเลี้ยงปลานิล
-ใบงานที่ 3.4
ข. แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 การอาชีพน่ารู้ (4 ชม.)
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้ที่ 4.1 ความสำคัญของอาชีพ
-ใบงานที่ 4.1
-ใบความรู้ที่ 4.2 การตัดสินใจเลือกอาชีพ
-ใบงานที่ 4.2
-ใบความรู้ที่ 4.3 แนวทางการเข้าสู่อาชีพ
-ใบงานที่ 4.3
ข. แบบทดสอบหลังเรียน
สอบปลายภาคเรียน (1 ชม.)