ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
 
1
ท21101
ภาษาไทย 1
1.5
3
ครูกมลชนก  ขุนเมือง
2
ค21101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.5
3
ครูเยาวลักษณ์  โคตรมงคล
3
ว21101
วิทยาศาสตร์ 1
1.5
3
ครูธัญญพร  ดุจดา
4
ว21111
วิทยาการคำนวณ 1
0.5
1
ครูชวิศ  ศรีลาเคน
5
ส21101
สังคมศึกษา 1
1.5
3
ครูจาฬุวรรณ  พรรณวงศ์
6
ส21103
ประวัติศาสตร์ 1
0.5
1
ครูจาฬุวรรณ  พรรณวงศ์
7
พ21101
สุขศึกษา 1
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ21102
พลศึกษา 1
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ21101
ศิลปะ 1
1.0
2
ครูดนัย  กันหรักษ์
10
ง21101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1
0.5
1
ครูชิดกมล  รัฐเสรี
11
อ21101
ภาษาอังกฤษ 1 
1.5
3
ครูพงศ์โสภณ  เศรษฐมาตย์
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
 
12
ส21231
หน้าที่พลเมือง***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
ค21201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1.0
2
ครูเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
14
ค20201
ความรู้ลึกเชิงคำนวณ
1.0
2
ครูสุกานดา  โคระรัตน์
15
ว20241
ชีววิทยา 1
1.0
2
ครูธิติยาพร  อาษาสิงห์
16
ว21201
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1
1.0
2
ครูธัญญพร  ดุจดา
17
อ21201
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน-เขียน 1
1.0
2
ครูวันเพ็ญ  ชาวทอง
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต.
รวม
11.0
5.5
16.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
ชม./ภาค
 
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
20
ครูสุกฤตา อยู่เมี่ยง
2. กิจกรรมนักเรียน
1
 
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
20
ครูสุกานดา โคระรัตน์
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
10
 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
10
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
1
ท21101
ภาษาไทย 1
1.5
3
ครูกมลชนก  ขุนเมือง
2
ค21101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.5
3
ครูเยาวลักษณ์  โคตรมงคล
3
ว21101
วิทยาศาสตร์ 1
1.5
3
ครูธัญญพร  ดุจดา
4
ว21111
วิทยาการคำนวณ 1
0.5
1
ครูชวิศ  ศรีลาเคน
5
ส21101
สังคมศึกษา 1
1.5
3
ครูจาฬุวรรณ  พรรณวงศ์
6
ส21103
ประวัติศาสตร์ 1
0.5
1
ครูจาฬุวรรณ  พรรณวงศ์
7
พ21101
สุขศึกษา 1
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ21102
พลศึกษา 1
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ21101
ศิลปะ 1
1.0
2
ครูดนัย  กันหรักษ์
10
ง21101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1
0.5
1
ครูชิดกมล  รัฐเสรี
11
อ21101
ภาษาอังกฤษ 1 
1.5
3
ครูพงศ์โสภณ  เศรษฐมาตย์
          1/2 ครูพงศ์โสภณ และK.Priscilla
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
 
12
ส21231
หน้าที่พลเมือง***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
ค21201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1.0
2
ครูเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
14
ว21201
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1
1.0
2
ครูธัญญพร  ดุจดา
       
 
       
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต.
รวม
11.0
2.5
13.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
ชม./ภาค
 
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
20
ครูสุกฤตา อยู่เมี่ยง
2. กิจกรรมนักเรียน
2
 
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
20
ครูสุกานดา โคระรัตน์
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
10
 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
10
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  แผนการเรียน ศิลป์ ภาษา สังคม
ภาคเรียนที 1
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
คาบ/
ครูผู้สอน
   
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
สัปดาห์
1
ท21101
ภาษาไทย 1
1.5
3
ครูกมลชนก  ขุนเมือง
2
ค21101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.5
3
ครูเยาวลักษณ์  โคตรมงคล
3
ว21101
วิทยาศาสตร์ 1
1.5
3
ครูธัญญพร  ดุจดา
4
ว21111
วิทยาการคำนวณ 1
0.5
1
ครูชวิศ  ศรีลาเคน
5
ส21101
สังคมศึกษา 1
1.5
3
ครูจาฬุวรรณ  พรรณวงศ์
6
ส21103
ประวัติศาสตร์ 1
0.5
1
ครูจาฬุวรรณ  พรรณวงศ์
7
พ21101
สุขศึกษา 1
0.5
1
ครูอัญญาณี  โคตถา
8
พ21102
พลศึกษา 1
0.5
1
ครูเอกชัย  ผาสุข
9
ศ21101
ศิลปะ 1
1.0
2
ครูดนัย  กันหรักษ์
10
ง21101
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 1
0.5
1
ครูชิดกมล  รัฐเสรี
11
อ21101
ภาษาอังกฤษ 1 
1.5
3
ครูพงศ์โสภณ  เศรษฐมาตย์
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
 
12
ส21231
หน้าที่พลเมือง***
0.5
1
ครูที่ปรึกษา
13
พ 20201
เทเบิลเทนนิส 1  
1.0
2
ครูเอกชัย  ผาสุข
14
ส21201
ท้องถิ่นของเรา 1  
1.0
2
ครูธมกร  อาภาวัณสงค์
       
 
       
รวมหน่วยกิต
พฐ.
พต.
รวม
11.0
2.5
13.5
***
รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ชม.
ชม./ภาค
 
หมวด 1
1. กิจกรรมแนะแนว
1
20
ครูสุกฤตา อยู่เมียง
2. กิจกรรมนักเรียน
2
 
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
20
ครูสุกานดา โคระรัตน์
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
10
 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1
10