ศ21101 ศิลปะ 1 (1.0 นก.) ชั้น ม.1
ศ30209 ดนตรีสากล 1 (1.0 นก.) ชั้น ม.5