รายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ม.2 (20 ชม.) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  หน้าที่พลเมือง (2 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 1.1 เรื่อง ประวัตการลูกเสือไทย

 

หัวข้อที่ 1.2 เรื่อง วิธีดำเนินการของขบวนการลูกเสือ

 

แบบทดสอบหลังเรียน

Google from

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อม (2 ชม.)

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 2.1  เรื่อง ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

 

หัวข้อที่ 2.2 เรื่อง วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ พืช

 

แบบทดสอบหลังเรียน

Google from

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเดินทางสำรวจ (2 ชม.)  

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 3.1 เรื่อง หลักในการเดินทางสำรวจด้วยเท้า

 

หัวข้อที่ 3.2  เรื่อง การจัดอาหารและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และการทำรายงานการสำรวจ

 

แบบทดสอบหลังเรียน

Google from

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ (2 ชม.) 

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 4.1  เรื่อง ทัศนศิลป์และการวาดภาพ

 

หัวข้อที่ 4.2 เรื่อง การปั้น

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมรรถนะทางกาย (2 ชม.) 

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 5.1 เรื่อง มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

หัวข้อที่ 5.2 เรื่อง ความหมายชนิดและโทษของสิ่งเสพย์ติด

 

แบบทดสอบหลังเรียน

Google from

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ (2 ชม.) 

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 6.1  แนวทางในการเลือกปฏิบัติกิจกรรม

 

หัวข้อที่ 6.2  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกิจกรรม

 

แบบทดสอบหลังเรียน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง อุดมคติ (2 ชม.) 

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 7.1  คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ

 

หัวข้อที่ 7.2  หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา

 

แบบทดสอบหลังเรียน

Google from

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง บริการ (3 ชม.) 

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 8.1  ความหมายของชุมชน การบริการและการพัฒนาชุมชน

 

หัวข้อที่ 8.2 การบริการชุมชนตามกฏของลูกเสือ

 

หัวข้อที่ 8.3 การปฐมพยาบาล

 

แบบทดสอบหลังเรียน

Google from

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ (1 ชม.) 

แบบทดสอบก่อนเรียน

Google from

หัวข้อที่ 9.1 การประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 

แบบทดสอบหลังเรียน

Google from