ภาคเรียนที่ 2 /2564
ง22102 คณิตศาสตร์ 4 (1.5 นก.) ชั้น ม.2
ค20202 การสำรวจเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 (0.5 นก.) ม.2