คำอธิบายรายวิชา               กำหนดการสอน                    link ดูคะแนน     ม.5/1         ม.5/2           ม.5/3          


รายวิชา ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.5 (จำนวน 1.5 นก.)


 

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

ชั่งโมงที่

คลิปที่

ใบความรู้ที่

ใบงานที่

แบบทดสอบ

1

1-5 พ.ย. 2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

1

       
2
       

3

       

2

8-12 พ.ย 2564

(ต่อ)

4

       
5
       

6

       

3

15-19 พ.ย 2564

(ต่อ)

7

       
8
       

9

       

4

22-26 พ.ย.2564

(ต่อ)

10

       
11
       

12

       

5

29-3 ธ.ค. 2564

(ต่อ)
13
       
14
       
15
       

6

6-10 ธค. 2564

(ต่อ)
16
       
17
       
18
       

7

13-17 ธ.ค.2564

(ต่อ)
19
       
20
       
21
       

8

20-24 ธ.ค.2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

22
       
23
       
24
       

9

27-31 ธค. 2564

(ต่อ)

25
       
26
       
27
       

10

3-7 ม.ค.2565

28-29-30 สอบกลางภาค

11

10-14 ม.ค. 2565

(ต่อ)
31
       
32
       
33
       

12

17-21 ม.ค. 2565

(ต่อ)
34
       
35
       
36
       

13

24-28 ม.ค. 2565

(ต่อ)
37
       
38
       
39
       

14

31-4 ก.พ.2565

(ต่อ)
40
       
41
       
42
       

15

7-11 ก.พ. 2565 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทฤษฎีบททวินาม
43
       
44
       
45
       

16

14-18 ก.พ. 2565

(ต่อ)

46

       
47
       

48

       

17

21-25 ก.พ.2565

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความน่าจะเป็น

49

       
50
       

51

       

18

28-4 มี.ค.2565

(ต่อ)

52

       
53
       

54

       

19

7-11 มีค. 2565

(ต่อ)
55
       

56

       

57

       

20

14-18 มี.ค.2565

58-59-60 สอบปลายภาค

ครูอระศรี  หินนาค                    โทร 091-1369131