คำอธิบายรายวิชา         link รวมใบงาน                      link ส่งงาน                              link ดูคะแนน     ม.3/1         ม.3/2           ม.3/3          ม.3/4


รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 (ชั้น ม.3 จำนวน 1.5 นก.)


สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

ชั่วโมงที่

เรื่อง

คลิปที่

ใบความรู้ที่

ใบงานที่

1

1-4 มิ.ย. 64

1

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หน่วยที่ 1

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน บทเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนที่ 1

หัวข้อที่ 1.1 เรื่อง ความหมายของอสมการ

1.1.1

1.1.1

1.1.1

2

หัวข้อที่ 1.2 เรื่อง ความหมายของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.1.2

1.1.2

1.1.2

3

หัวข้อที่ 1.3 เรื่อง การเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์

1.1.3

1.1.3

1.1.3

2

7-11 มิ.ย.64

4

หัวข้อที่ 1.4 เรื่อง การเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคภาษา

1.1.4

1.1.4

1.1.4

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบก่อนหลังบทเรียนที่ 1

5

แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนที่ 2 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนที่ 2

หัวข้อที่ 2.1 เรื่อง คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.2.1

1.2.1

1.2.1

6

หัวข้อที่ 2.2 เรื่อง กราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.2.2

1.2.2

1.2.2

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่ 2 เรื่อง คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่ 2

3

14-18 มิ.ย.64

7

แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนที่ 3 เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนที่ 3

หัวข้อที่ 3.1 เรื่อง สมบัติการบวกของการไม่เท่ากัน

1.3.1

1.3.1

1.3.1

8

หัวข้อที่ 3.2 เรื่อง การแก้อสมการโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน

1.3.2

1.3.2

1.3.2

9

หัวข้อที่ 3.3 เรื่อง สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน

1.3.3

1.3.3

1.3.3

4

21-25 มิ.ย.64

10

หัวข้อที่ 3.4 เรื่อง การแก้อสมการโดยใช้สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน

1.3.4

1.3.4

1.3.4

11

หัวข้อที่ 3.5 เรื่อง การแก้อสมการโดยใช้สมบัติการบวกและการคูณของการไม่เท่ากัน

1.3.5

1.3.5

1.3.5

12

หัวข้อที่ 3.6 เรื่อง การแก้อสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากัน

1.3.6

1.3.6

1.3.6

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่ 3 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่ 3

5

28 มิ.ย.-2 ก.ค.64

13

แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนที่ 4 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนที่ 4

หัวข้อที่ 4.1 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.4.1

1.4.1

1.4.1
1.4.2

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่ 4 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่ 4

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หน่วยที่ 1

14

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หน่วยที่ 2

หัวข้อที่ 2.1 เรื่อง ความหมายของสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

2.1

2.1

2.1

15

หัวข้อที่ 2.2 การหาคำตอบของสมการกำลังสองด้วยการแทนค่า

2.2

2.2

2.2

6

5-9 ก.ค.64

16

หัวข้อที่ 2.3 การแก้สมการกำลังสองด้วยการดึงตัวร่วม

2.3

2.3

2.3

17

หัวข้อที่ 2.4 เรื่อง การแก้สมการกำลังสองด้วยการแยกตัวประกอบ (แยก 2 วงเล็บ)

2.4

2.4

2.4

18

หัวข้อที่ 2.5 เรื่อง การแก้สมการกำลังสองด้วยการแยกตัวประกอบ แยก 2 วงเล็บ (ต่อ)

2.5

2.5

2.5

7

12-16 ก.ค.64

19

หัวข้อที่ 2.6 เรื่อง การแก้สมการกำลังสองด้วยผลต่างกำลังสอง

2.6

2.6

2.6

20

หัวข้อที่ 2.7 เรื่อง การแก้สมการกำลังสองด้วยกำลังสองสมบูรณ์

2.7

2.7

2.7

21

หัวข้อที่ 2.8 เรื่อง การแก้สมการกำลังสองโดยการใช้สูตร

2.8

2.8

2.8

8

19-23 ก.ค.64

22

หัวข้อที่ 2.9 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังตัวแปรเดียว

2.9

2.9

2.9

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน หน่วยที่ 2

   

23

หัวข้อที่ 3.1 เรื่อง แนะนำฟังก์ชันกำลังสอง

3.1

3.1

3.1

24

หัวข้อที่ 3.2 เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

3.2

3.2

3.2

9

26-30 ก.ค.64

25

หัวข้อที่ 3.3 เรื่อง พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y =  เมื่อ a  0

3.3

3.3

3.3

26

หัวข้อที่ 3.4 เรื่อง พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y =       k เมื่อ a และ k เป็นค่าคงตัวที่  a  0

3.4

3.4

3.4

27

หัวข้อที่ 3.5 เรื่อง พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y =  เมื่อ a  0 และ h เป็นค่าคงตัว

3.5

3.5

3.5

10
2-6 ส.ค.64
28-30

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564      คลิกที่นี่


11

9-13 ส.ค.64


31

หัวข้อที่ 3.6 เรื่อง พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y =  เมื่อ a  0 และ h,k เป็นค่าคงตัว

3.6

3.6

3.6

32

หัวข้อที่ 3.7 เรื่อง พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y =  เมื่อ a 0 และ a,b,c เป็นค่าคงตัว

3.7

3.7

3.7

33

หัวข้อที่ 3.8 เรื่อง การนำฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์

3.8

3.8

3.8

12

16-20 ส.ค.64

34

หัวข้อที่ 3.9 เรื่อง การการนำฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ (ต่อ)

3.9

3.9

3.9

35

หัวข้อที่ 3.10 เรื่อง การการนำฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ (ต่อ)

3.10

3.10

3.10

36

หัวข้อที่ 3.11 เรื่อง การการนำฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ (ต่อ)

3.11

3.11

3.11

13

23-27 ส.ค.64

37

หัวข้อที่ 3.12 เรื่อง การการนำฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ (ต่อ)

3.12

3.12

3.12

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน หน่วยที่ 3

38

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง ความคล้าย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หน่วยที่ 4

หัวข้อที่ 4.1 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน

4.1

4.1

4.1

39

หัวข้อที่ 4.2 เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน

4.2

4.2

4.2

14

30 ส.ค.-3 ก.ย.64

40

หัวข้อที่ 4.3  เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน (ต่อ)

4.3

4.3

4.3

41

หัวข้อที่ 4.4 เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน (ต่อ)

4.4

4.4

4.4

42

หัวข้อที่ 4.5 เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน (ต่อ)

4.5

4.5

4.5

15

6-10 ก.ย.64

43

หัวข้อที่ 4.6 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

4.6

4.6

4.6

44

หัวข้อที่ 4.3  เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (ต่อ)

4.3

4.3

4.3

45

หัวข้อที่ 4.4 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (ต่อ)

4.4

4.4

4.4

16

13-17 ก.ย.64

46

หัวข้อที่ 4.5 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (ต่อ)

4.5

4.5

4.5

47

หัวข้อที่ 4.6 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

4.6

4.6

4.6

48

หัวข้อที่ 4.7 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (ต่อ)

4.7

4.7

4.7

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง ความคล้าย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน หน่วยที่ 4

17

20-24 ก.ย.64

49

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง สถิติ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หน่วยที่ 5

หัวข้อที่ 5.1 เรื่อง ควอไทล์

5.1

5.1

5.1

50

หัวขอที่ 5.2  เรื่อง ควอไทล์ (ต่อ)

5.2

5.2

5.2

51

หัวข้อที่ 5.3 เรื่อง แผนภาพกล่อง

53

5.3

5.3

18

27 ก.ย.-1 ต.ค. 64

52

หัวข้อที่ 5.4 เรื่อง แผนภาพกล่อง (ต่อ)

5.4

5.4

5.4

53

หัวข้อที่ 5.5 เรื่อง แผนภาพกล่อง (ต่อ)

5.5

5.5

5.5

54

หัวขัอที่ 5.6 เรื่อง การแปลความหมายของแผนภาพกล่อง

5.6

5.6

5.6

19

4-8 ต.ค.64

55

หัวข้อที่ 5.7 เรื่อง การแปลความหมายของแผนภาพกล่อง (ต่อ)

5.7

5.7

5.7

56

หัวข้อที่ 5.8  เรื่อง การเปรียบเทียบแผนภาพกล่อง

5.8

5.8

5.8

57

หัวข้อที่ 5.9  เรื่อง การเปรียบเทียบแผนภาพกล่อง (ต่อ)

5.9

5.9

5.9

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง สถิติ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน    หน่วยที่ 5

20
11-15 ต.ค.64
58-60

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564      คลิกที่นี่