รายวิชา กิจกรรมชุนนุมคณิตศาสตร์
ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์กับการพับเหรียญโปรยทาน  ชั้น ม.1-6  

ปฐมนิเทศ
(แนะนำตัว /โครงสร้างวิชา/วิธีเรียน/การวัดผล/ข้อตกลง ครูกับนักเรียน)

คลิปการบรรยาย

คณิตศาสตร์สร้างสรรค์การพับเหรียญโปรยทาน (20 ชม.)

กิจกรรมที่ 1 พับเหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Clip    pdf

กิจกรรมที่ 2 พับเหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

Clip

กิจกรรมที่ 3 พับเหรียญรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

Clip

กิจกรรมที่ 4 พับเหรียญรูปทรงกลม

Clip

กิจกรรมที่ 5 พับเหรียญรูปทรงกระบอก

Clip

กิจกรรมที่ 6 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบที่ 1

Clip

กิจกรรมที่ 7 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบที่ 2

Clip

กิจกรรมที่ 8 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบที่ 3

Clip

กิจกรรมที่ 9 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสี่เหลี่ยมจตุรัส แบบที่ 1

Clip

กิจกรรมที่ 10 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสี่เหลี่ยมจตุรัส แบบที่ 2

Clip

กิจกรรมที่ 11 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสี่เหลี่ยมจตุรัส แบบที่ 3

Clip

กิจกรรมที่ 12 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสามเหลี่ยม แบบที่ 1

Clip

กิจกรรมที่ 13 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสามเหลี่ยม แบบที่ 2

Clip

กิจกรรมที่ 14 พับเหรียญรูปประยุกต์ของสามเหลี่ยม แบบที่ 3

Clip

กิจกรรมที่ 15 พับเหรียญรูปประยุกต์ของทรงกลม แบบที่ 1

Clip

กิจรรมที่ 16 พับเหรียญรูปประยุกต์ของทรงกลม แบบที่ 2

Clip

กิจรรมที่ 17 พับเหรียญรูปประยุกต์ของทรงกลม แบบที่ 3

Clip

กิจกรรมที่ 18 พับเหรียญรูปประยุกต์ของทรงกระบอก แบบที่ 1

Clip

กิจกรรมที่ 19 พับเหรียญรูปประยุกต์ของทรงกระบอก แบบที่ 2

Clip

กิจกรรมที่ 20 ถ่ายทำคลิปการพับเหรียญที่เรียนมา 1 แบบ จำนวน 1 คลิป

Clip

 

https://youtu.be/lrSjAoeNoXw