ค23202 คณิตศาตร์เพิ่มเติม 6 ชั้น ม.3 (1.0 นก.)
ค31102 คณิตศาตร์ 2 ชั้น ม.4 (1.0 นก.)