ภาคเรียนที่ 2 /2564
ท33102 ภาษาไทย 6 (1.0 นก.) ชั้น ม.6
ท33203 การเขียนเพื่ออาชีพ (1.0 นก.) ม.6/4
ท32203 การเขียนในงานอาชีพ (1.0 นก.) ม.5