รายวิชา ค23102 ชั้น ม.3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปทุมพิทยาคม
หน่วยที่ 1 ความน่าจะเป็น
1.1 เรื่อง ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ
1) คลิปสอน ตอนที่ 1
2) คลิปสอน ตอนที่ 2
3) คลิปสอน ตอนที่ 3
4) ใบงานที่ 1.1
5) แบบทดสอบ
 
หน่วยที่ 2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1) คลิปสอน ตอนที่ 1
2) ชุดฝึก เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร