นักเรียน ม.1-6 เปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สอบถามเรื่องการสมัครเรียน
1.รองนครชัย วงศ์จันทร์      087-5553711
2.ครูวิบูลย์ สารสิทธิธรรม   097-3353848
3.ครูอรุณี จันทร์หอม           098-5853990
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม วันเดือนปี หมายเหตุ
รับสมัคร online
  3-12 พ.ค. 63
ปิดระบบ
ประกาศผลการสมัคร
  14 พ.ค. 63
www.pathumpit.ac.th
มอบตัว ชั้น ม.1
  13 มิ.ย. 63
 
หอประชุมโรงเรียน 08.30.16.30.น.
มอบตัว ชั้น ม.4
  14 มิ.ย. 63
ประกาศผลจัดห้องเรียน
  18 มิ.ย. 63
www.pathumpit.ac.th
*ไม่มามอบตัว ถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเรียน
ช่องออกอากาศ ทวีสีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
เว็บไซต์เรียนออนไลน์ ม.1-ม.6