ข้อมูลทั่วไป   ประวัติโรงเรียนปทุมพิทยาคม                                                                 
ทำเนียบผู้บริหาร                                                                              
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน                                                                                                                                       
ผลงานโรงเรียน และกิจกรรมดีเด่น                                                           
ผังบริเวณโรงเรียนและผังการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2565  
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล     1.1 โครงการสร้างการบริหารโรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2565                   
1.2 อัตรากำลัง (รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา)                                      
1.3 ทำเนียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565  
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 2.1 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา                                                      
   
3. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  3.1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567                               
    1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                              
    2) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                           
3.2 ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน  
  หมวดที่ 1
  หมวดที่ 2
  หมวดที่ 3
  หมวดที่ 4
  หมวดที่ 5
3.3 ขั้นตอนการติดต่อกับงานวิชาการ                                                        
3.4 แบบฟอร์มคำร้อง        
4. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   

4.1 ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม ว่าด้วยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พ.ศ. 2561
  หมวดที่ 1
  หมวดที่ 2
  หมวดที่ 3
  หมวดที่ 4
  หมวดที่ 5
  หมวดที่ 6
  หมวดที่ 7
  หมวดที่ 8

  หมวดที่ 9
  หมวดที่ 10
  หมวดที่ 11
  หมวดที่ 12
  หมวดที่ 13
  หมวดที่ 14
4.2 การแต่งกาย                                                                                    
4.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.4 ใบรับรองความประพฤติ
4.5 ใบลา
4.6 เกณฑ์การคัดเลืกนักเรียนเพื่อรับประกาศยกย่องเกียรติคุณวันเกียรติยศ ลูก ป.พ.

5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 5.1 การให้บริการนักเรียน                                                                    
5.2 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน                                                             
5.3 ห้องเรียนประจำของนักเรียน                                                             
5.4 ครูและบุคลากรที่นักเรียนต้องติดต่อเป็นประจำ                                         
5.5 ตารางเวลาเรียน การแต่งกายประจำวันของนักเรียน การเข้า-ออก บริเวณโรงเรียน            
5.6 แนวปฏิบัติตนของนักเรียน เมื่อมาเรียนที่โรงเรียน (On site)                           
5.7 รายชื่อครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                      
5.8 ตารางแสดงรายชื่อกิจกรรม “ชุมนุมวิชาการ”   
คณะผู้จัดทำ คณะผู้จัดทำ