เนื้อหา...
เรื่องราวที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ศึกษาได้ตามอัธยาศัย
หากได้ลองคลิ๊กเพียงครั้ง คุณจะติดใจเลยทีเดียว
อ่านต่อ...

แบบฝึกหัด...
ลองทดสอบความรู้ของคุณดูสิว่า พอจะออกไปศึกษาพรรณไม้
้ในโรงเรียนของเราได้รึยัง แถมไม่ยากอย่างที่คุณคิดอีกด้วย
อ่านต่อ...

อีบุ๊ค...
ศึกษากันง่ายๆ เพียงคลิ๊กเปิดหน้าเบาๆ เท่านั้น แล้วคุณจะรู้ว่า
ต้นไม้ให้อะไรมากกว่าที่คิด
อ่านต่อ...

 

ก า ร ศึ ก ษ า พ ร ร ณ ไ ม้ ใ น โ ร ง เ รี ย น เ ว ป ไ ซ ต์ สื่ อ บู ร ณ า ก า ร เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า

โดยนางกลิ่นกุหลาบ มากดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1