งานวัดผล
งานทะเบียน
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวางแผนวิชาการ
งานบริหารวิชาการ
รายงานการประชุม-63
กรอกคะแนน sgs -ครู
รายชื่อนักเรียน ม.2-1-63
ตารางนักเรียน 1/63
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2562
รายชื่อนักเรียน ม.3-1-63
ตารางสอนครู 1/63
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2562
รายชื่อนักเรียน ม.4-1-63 ผังบริเวณโรงเรียน    
ผลการสอบ O-net 2559-2562 รายชื่อนักเรียน ม.5-1-63 ผังการใช้ห้องเรียน    
ผลการสอบ O-net 2558-2562 รายชื่อนักเรียน ม.6-1-63      
  จำนวนนักเรียนรวม 1/63      
   
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม
   
    1.หน้าปก    
    2.คำนำ    
    3.โครงสร้าง    
    4. คำอธิบายรายวิชา    
    4.1 ภาษาไทย    
    4.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    4.3 คณิตศาสตร์    
    4.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
    4.5 สุขศึกษาและพลศึกษา    
    4.6 ศิลปะ    
    4.7 การงานอาชีพ    
    4.8 ภาษาต่างประเทศ    
    5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
    6. การวัดและประเมินผล    
    7.บรรณานุกรม    
    8. ภาคผนวก    
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานห้องเรียนพิเศษ
งานประกัน
งานรับนักเรียน
งานนิเทศฯ
    รูปเล่ม SAR-2562    
         
         
         
         
         
         
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
งานพัฒา-ส่งเสริมวิชาการและทัศนศึกษา
งานห้องสมุด
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
         
         
         
         
         
         
         
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนวฯ
งานวิจัยฯ
งานส่งเสริมความรู้ชุมชน
งานประสานความร่วมมือฯ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
งานเทียบโอนฯ
งาน สอร.
งานสถานศึกษาพอเพียง
งานโครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล
งาน PLC
      1.ข่าวประชาสัมพันธ์  
      2.รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
      3.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      4.รายงานคุณภาพการศึกษา
   TO BE NUMBER 1
 
      5. งานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพตำบล  
         
งานสะเต็มศึกษา
งานสวนพฤษศาสตร์
งาน DLIT
งานส่งเสิรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
งานศูนย์อาเซียนศึกษา