1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     2.1 รายชื่อผู้รับเอกสาร
3. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561